Title: Politický film v Československu (1970 - 1989)
Other Titles: Political film in Czechoslovakia (1970 - 1989)
Authors: Holá, Kamila
Advisor: Lupták Burzová, Petra
Referee: Bouška, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7912
Keywords: politický film;Československo;normalizace;ideologie;cenzura;komunistická strana
Keywords in different language: political film;Czechoslovakia;normalization;ideology;censorship;communist party
Abstract: Bakalářská práce Politický film v Československu (1970 - 1989) se zaměřuje na to, jakým způsobem státní ideologie a komunistická strana ovlivňovaly československou kinematografii v období normalizace. Náplní práce je na základě ideálního politického filmu analyzovat vybraná filmová díla a najít splňující politická kritéria pro toto období kinematografie. Nejdříve se zaměřuji na historické pozadí doby, k pochopení politického prostředí pro film. Na základě dostupné odborné literatury se však soustřeďuji především na teoretickou část práce. Věnuji se vývoji československého filmu v 70. a 80. letech v jednotlivých etapách. Tuto dobu provází cenzura a různá nařízení, která zakazují mnoho filmových děl do distribuce. Poté se již věnují ideálnímu normalizačnímu filmu s jednotlivými prvky, které legitimizují politickou moc v Československu. V analytické části jsou poté ideální prvky identifikovány či vyvráceny u 4 vybraných filmových a seriálových děl.
Abstract in different language: Bachelor thesis Political film in Czechoslovakia (1970-1989) focuses on how a state ideology and the communist party influenced Czechoslovak cinematography in the period of normalization. In my bachelor thesis I want to show what an ideal normalized film means and on the basis of the selected film works I try to analyze and find a characteristic political criterion for this period of cinematography. First of all I focus on a historical background of the time to understand the political milieu for the film. However, I concentrate on the theoretical part of work which is based on available (technical) literature. I deal with a development of Czechoslovak film in the 70´s and 80´s in individual stages. This period is characterized by cenzorship and various regulation that prohibit a lot of film works in the distribution. Then I deal with the ideal normalized film with individual elements that legitimize political power in Czechoslovakia. In the analysis part there are ideal elements identified or disproved in 4 selected film and serial works.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC+HOLA+final1.pdfPlný text práce625,41 kBAdobe PDFView/Open
Hola_ved_BP_POL.pdfPosudek vedoucího práce173,92 kBAdobe PDFView/Open
HOLA_OPO_POLBC.docxPosudek oponenta práce41,49 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kamila Hola.pdfPrůběh obhajoby práce290,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7912

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.