Title: Platón - zakladatel totalitních režimů?
Other Titles: Plato - the founder of totalitarianism?
Authors: Hrubý, Jiří
Advisor: Rosůlek, Přemysl
Referee: Strnadová, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7913
Keywords: totalitarismus;uzavřená společnost;otevřená společnost;historicismus;teorie spravedlnosti;Platón;Popper
Keywords in different language: totalitarianism;closed society;open society;historicism;theory of justice;Plato;Popper
Abstract: Ve své bakalářské práci se věnuji tématu totalitarismu. Cílem této práce bylo prostřednictvím deduktivní metody v rámci normativně-ontologického přístupu ověřit hypotézu, že autorem první teorie totalitarismu je Platón. To je hypotéza, kterou jako první formuloval Karl R. Popper v knize The Open Society and its Enemies (1945). Ve druhé kapitole, nazvané Totalitarismus, je nejdříve popsán vývoj samotného pojmu totalitarismus, respektive totalitní a proniknutí těchto pojmů do sféry politiky a politické vědy. Následně jsou představeny teorie totalitarismu Hannah Arendtové a Jacoba L. Talmona, jako představitelů politické filosofie a teorie Carla J. Friedricha a Zbigniewa K. Brzezińského, Raymonda Arona, Juana J. Linze a Giovanniho Sartoriho jako zástupců empirické politické vědy. Ve třetí kapitole, nazvané Teorie Karla R. Poppera, která představuje hlavní část práce, jsou nejdříve představeny základní termíny, se kterými Popper pracuje, tedy uzavřená, respektive otevřená společnost a historicismus. Poté jsou představeny a podrobeny kritice klíčové argumenty Popperovo teorie, na jejichž základě označuje Platónovo politickou filosofii jako totalitní. Jako klíčové se ukazují argumenty o totalitní povaze teorie spravedlnosti, se kterou je propojen Platónův politický program, který Popper identifikuje jako totalitní. Tyto argumenty byly vyvráceny či silně zpochybněny stejně jako argumenty podporující tvrzení, že Platónův filosof král je totalitní vládcem. V důsledku toho docházím k závěru, že Platón není zakladatelem totalitarismu.
Abstract in different language: This bachelor?s thesis is devote to the theme of totalitarianism. The aim of this study was to use deductive methods within the normative-ontological approach to test the hypothesis that the author of the first theory of totalitarianism is Plato. This is a hypothesis first time formulated by Karl R. Popper in The Open Society and its Enemies (1945). In the second chapter, entitled Totalitarianism, is first describes the development of the notion of totalitarianism, respectively totalitarian and penetration of these concepts into the realm of politics and political science. Subsequently, they are presented theory of totalitarianism Hannah Arendt and Jacob L. Talmon, as representatives of political philosophy and theory of Carl J. Friedrich and Zbigniew K. Brzezinski, Raymond Aron, Juan J. Linz and Giovanni Sartori as representatives of empirical political science. In the third chapter, entitled The theory of Karl R. Popper, which represents the major part of the work, they are first introduced to basic terms with which Popper works, a closed society, an open society and historicism. Thereafter they are presented and criticized key arguments Popper's theory on the basis of which is indicates Plato's political philosophy as totalitarian. As the key arguments, they are indicated those, which demonstrate the totalitarian nature of the theory of justice, which is associated with Plato's political program, which Popper identifies as totalitarian. These arguments were refuted or strongly challenged as well as arguments supporting the claim that Plato's philosopher king is a totalitarian ruler. As a consequence, I conclude that Plato wasn't the founder of totalitarianism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Jiri Hruby 2013.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
HRUBY_VED_POL.docxPosudek vedoucího práce40,13 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Hruby_OPO_POL.docxPosudek oponenta práce40,57 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Jiri hruby.pdfPrůběh obhajoby práce275,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7913

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.