Název: Neokonzervatismus a jeho spory s konzervatismem
Další názvy: Neoconservatism and his disputes with conservatism
Autoři: Jáchim, Martin
Vedoucí práce/školitel: Strnadová, Lenka
Oponent: Stulík, Ondřej
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7914
Klíčová slova: konzervatismus;neokonzervatismus;paleokonzervatismus;Ronald Reagan;Margaret Thatcherová;Edward Heath
Klíčová slova v dalším jazyce: conservatism;neoconservatism;paleoconservatism;Ronald Reagan;Margaret Thatcher;Edward Heath
Abstrakt: Tato práce si klade za cíl definovat rozdíly mezi konzervatismem a neokonzervatismem a to jak na bázi teoretické, tak praktické. Pro definici konzervatismu je užito díla Edmunda Burka - Úvahy o revoluci ve Francii, dále jsou však používáni pouze konzervativci 20. století. Práce se zabývá konzervativními tématy jako je tradice, pohled na člověka, společnost, majetek, atd.Neokonzervatismus vycházející z konzervatismu s ním nezapře společný základ v jeho důrazu na klasické konzervativní hodnoty. Odlišuje se však v ekonomice, kde je inspirován liberálními teoriemi, zatímco někteří konzervativci prosazují státní intervence do ekonomiky. V praktická část komparace se zabývá Spojenými státy a Spojeným královstvím, tedy neokonzervativní vládou Ronalda Reagana, která je komparována s paleokonzervativním křídlem Republikánské strany a vládou Margaret Thatcher, která je komparována s vládou Edwarda Heatha, přičemž kritérii pro komparaci jsou: hospodářská politika, zahraniční politika, sociální politika a postoj k náboženství.
Abstrakt v dalším jazyce: This theses focuses on disputes between conservatism and neoconservatism in theory and inpractice. For the definition of conservatism is used Edmund Burke's book ? The Reflections on the Revolution in France, furthermore are used conservatives authors of 20th century. This thesis deals with conservative' attributes such as traditions, view on a man, society, property, etc. Neoconservatism is based on conservatism and can't deny common basis in his emphasis to clasicall conservative attributes. He's different in the view on economy for his inspiration by liberal economic theory, while some of conservatives promotes states intervencions to economy. In the practical part thesis is focused on United States, thus Ronald Reagan administration that is compared to paleoconservative faction of GOP and Margaret Thatcher government compared to Edward Heath government. The criteria for comparation are: economic policy, foreign policy, social policy and attitude to religion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Martin Jachim.pdfPlný text práce622,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jachim_VED_POL.docxPosudek vedoucího práce41,07 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
JACHIM_OPO_POL.docxPosudek oponenta práce40,31 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
martin Jachim.pdfPrůběh obhajoby práce271,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7914

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.