Název: Vliv environmentálních faktorů na vznik vestfálského mezinárodního systému
Další názvy: The influence of environmental factors on formation the westphalian international system
Autoři: Janda, Adam
Vedoucí práce/školitel: Lupták, Ľubomír
Oponent: Šanc, David
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7915
Klíčová slova: mezinárodní systém;vestfálský mezinárodní systém;vrcholný středověk;enviromentální faktory;černá smrt;malá doba ledová;klimatické optimum
Klíčová slova v dalším jazyce: international system;the westphalian international system;high middle ages;environmental factors;black death;little ice age;climate optimum
Abstrakt: Význam enviromentalismu v historii se dá reflektovat na demografických ukazatelích jako je například růst nebo pokles počtu obyvatel v evropské středověké společnosti. Hlavními enviromentálními faktory, které působily na středověkou společnost, jsou klimatické změny např. nástup klimatického optima v raném středověku a poté středověká malá doba ledová. Dalším klíčovým faktorem byla pandemie černé smrti. Ve své práci bych se chtěl věnovat otázce, jak se středověká společnost s těmito faktory vyrovnala a jaké měly tyto změny v populaci dopad na formování vestfálského mezinárodního systému. Na začátku své práce stručně nastíním období mezi 10. a 13. stoletím v Evropě, tedy období klimatického optima. Rád bych zmínil s ním spojený růst středověké populace, lepší zemědělské podmínky a technologie a zrušení otroctví. Poté popíši vliv prvního enviromentálního faktoru na středověkou populaci, tedy středověkou malou dobu ledovou. Středověká malá doba ledová nastala ve 14. století a Evropa byla zasažena vlnou velmi studeného počasí. Budu se věnovat příčinám tohoto jevu, například vlivu vulkanické aktivity a snížení slunečního záření. Dále se zaměřím na dopady této klimatické změny na společnost (úbytek zásob, vymírání domácích zvířat a s tím spojený populační pokles). Druhým enviromentálním faktorem, kterým se budu zabývat ve své práci, je vznik a rozšíření pandemie černé smrti (kombinace dýmějového moru, plicního, septického moru) do Evropy. V závěrečné části své práce zhodnotím, jaké důsledky a změny přinesly enviromantální faktory do středověké Evropy. Vysvětlím, jak se během středověké malé doby ledové a po pandemii černé smrti změnilo středověké myšlení a pohled na svět. Popíši, jak tyto faktory narušily tradiční vnímání církve a šlechty. A nakonec zdůrazním problémy vzniklé díky působení těchto faktorů, které měly vliv na zformování vestfálského mezinárodního systému.
Abstrakt v dalším jazyce: The meaning of environmentalism in history can be reflected on demographic indicators like for example growth or decrease of population in European medieval society. Main environmental factors, which had influence on medieval society, are climatic changes e.g. beginning of climatic optimum in Early Middle Ages and afterwards medieval small ice age. Next key factor was pandemic of Black Death. I would like to deal in my work with question how medieval society coped with these factors and what impact these changes on formation of westphalian international system had. In the beginning of my work I will outline the period between 10th and 13th century in Europe, which means the period of climatic optimum. I would like to mention with this connected growth of medieval population, better agricultural conditions, technology and abolition of slavery. I will describe influence of the first environmental factor on medieval population afterwards, and so medieval small ice age. Medieval small ice age begun in 14th century and Europe was affected by a wave of very cold weather. I will deal with causes of this phenomenon, for example influence of volcanic activity and reduction of sunlight. I will focus next on impact of this climate change on society (supply depletion, domestic animals extinction and with that connected population decline). The second environmental factor, which I will describe in my work, is genesis and expansion of Black Death pandemic (combination of bubonic plague, lung and septic plague) in Europe. In the closing part, I will evaluate what consequences and changes the environmental factor brought to medieval Europe. I will explain how medieval thinking and perspective on the world changed during the medieval small ice age and after the Black Death pandemic. I will describe how these factors disturbed the traditional perception on church and aristocracy. Eventually, I will emphasize problems originated in these factors that had an influence on forming of the westphalian international system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace AJ.pdfPlný text práce532,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janda_ved_POL.pdfPosudek vedoucího práce521,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janda-OPO-POL.docxPosudek oponenta práce40,65 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Adam janda.pdfPrůběh obhajoby práce302,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7915

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.