Title: Islandská revoluce (2009-2011)
Other Titles: The Icelandic Revolution (2009-2011)
Authors: Malý, Karel
Advisor: Lupták Burzová, Petra
Referee: Hlaváček, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7922
Keywords: Revoluce;privatizace bank;finanční krize;zhroucení bankovního sektoru;demonstrace;rezignace vlády;nová ústava;sociální sítě;referendum;nové volby;parlament;odpovědnost;transparentnost
Keywords in different language: Revolution;privatization of banks;financial crisis;collapse of the banking sector;demonstration;resignation of the government;new Constitution;social networks;referendum;new election;Parliament;accountability;transparency
Abstract: Bakalářská práce popisuje revoluci na Islandu (2009-2011). V úvodu je představena historie ostrova, následně ekonomický rozvoj a privatizace podniků a bank. Finanční krize a bankrot bank na podzim 2008 spustí vlnu demonstrací. Protestující usilují o odstoupení vlády, odstoupení představitelů finančního sektoru a nové volby. Těchto cílů dosáhnou v lednu 2009. Po volbách levicové strany utvoří koaliční vládu. Jsou vyšetřováni viníci kolapsu bankovního sektoru. Islandská veřejnost ve dvou referendech odmítne platit za projekt Icesave. Veřejnost chce vytvořit novou ústavu, která by umožnila větší kontrolu nad politickým rozhodováním. Je vytvořena Ústavní rada. Pomocí sociálních sítí se lidé účastní vytváření návrhu nové ústavy. Sociální sítě zde hrají důležitou roli. Umožňují komunikaci, zasílání návrhů a sledování on-line vývoje nové ústavy. Návrh je hotov v červenci 2011. V referendu 2012 lidé schválí otázky o návrhu nové ústavy. Nyní čeká návrh na schválení parlamentem. Islandský lid v této době projevil nesmírnou jednotu a odhodlání dosáhnout svých cílů.
Abstract in different language: Bachelor thesis describes the Icelandic Revolution (2009-2011). The Introduction presents the history of the Iceland, followed by economic development, privatization of banks. The financial crisis and bank failures will start a wave of demonstrations. Protesters seek resignation of the government, representatives of the financial sector resignation and new elections. Achieve these objectives in January 2009. After the election, left-wing parties form a coalition government. Culprits of collapse of the banking sector are being investigated. Icelandic public in two referendums refuses to pay for the project Icesave. Icelandic public wants to create a new constitution. The public wants to have greater control over political decisions. It is created by the Constitutional Council. With social networks people involved in creating a new constitution. Social networks play an very important role, because enable communication, sending Proposals and monitoring of on-line development of a new Constitution. The Proposal is completed in July 2011. In the referendum 2012 people approve the questions about a new constitution. Now the proposal must be approved by Parliament. Icelandic people at this time showed an enormous unity and determination to achieve their goals.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Islandska revoluce (2009-2011).pdfPlný text práce529,94 kBAdobe PDFView/Open
Maly_ved__BP_POL.pdfPosudek vedoucího práce172,63 kBAdobe PDFView/Open
Maly_OPO_POL.docxPosudek oponenta práce42,01 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Karel Maly.pdfPrůběh obhajoby práce293,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7922

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.