Název: Možnosti racionalizace parlamentního režimu v České republice
Další názvy: Possibilities of Rationalization of the Parliamentary Regime in the Czech Republic
Autoři: Müllerová, Anette
Vedoucí práce/školitel: Kubát, Michal
Oponent: Ptáčník, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7924
Klíčová slova: parlamentní režim;racionalizace parlamentního režimu;Česká republika
Klíčová slova v dalším jazyce: parliamentary regime;rationalization of parliamentary regime;Czech republic
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o možnostech racionalizace parlamentního režimu. Skládá se ze dvou částí, přičemž první část popisuje možnosti racionalizace parlamentarismu v teorii a druhá, praktická část už se soustředí na možnosti racionalizace parlamentního režimu v České republice. Proto tato práce obsahuje i část, která se zabývá fungováním parlamentního režimu v České republice a identifikuje problémy, které způsobují neakceschopné a/nebo nestabilní vlády. Pod pojmem racionalizace parlamentního režimu mohou být rozuměny veškeré snahy o posílení výkonné moci, respektive vlády (ne hlavy státu). Toto upřesnění je důležité kvůli rozlišováním mezi modifikací parlamentního režimu a přechodu k režimu poloprezidentskému. Naším primárním cílem v této práci je navrhnout kroky, které by vedly k větší akceschopnosti a stabilitě českého parlamentního režimu. Racionalizace českého parlamentarismu by měla reflektovat jak ústavně-právní, tak politické možnosti racionalizace. Ústavně-právní možnosti racionalizace by se měly zaměřit na zvýšení ochrany vlády před parlamentem. Navrhujeme přijetí konstruktivního vota nedůvěry, avšak ne v podobě současného vládního návrhu zákona. Dále doporučujeme změnit proceduru ustavování vlády. Navrhujeme stanovit lhůty, do kdy prezident musí jmenovat nového premiéra. Další důležitou věcí je posílení kompetencí jak vlády, tak premiéra a úprava jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Hlavním politickým instrumentem racionalizace parlamentního režimu v České republice by měla být změna volebního systému. Navrhujeme úpravu stávajícího systému tak, aby byly posíleny jeho většinové účinky. Úprava stávajícího volebního systému by mohla být prvním krokem v příklonu k majoritnímu modelu demokracie.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis deals with concept of rationalization of parliamentary regime. It offers both part about rationalization parliamentarianism in theory and a practical part which is focused on how we can rationalize parliamentary regime in the Czech Republic. For that reason this paper also includes part which values the efficiency of Czech democratic regime and indicates its biggest problems which cause the inefficient and/or unstable government cabinets. Under the term of rationalization of parliamentarianism can be understood all efforts to strengthen the executive power, or more precisely government (not head of state). This specification is important because of distinction between modification of parliamentary regime and transition to semi-presidential regime. Our primary goal in this paper is to indicate how the Czech parliamentarianism could be made more efficient. Rationalization of the Czech parliamentary regime should reflect both constitutional and political way of rationalization. Structural instruments of rationalization of Czech parliamentarianism should be aimed at increasing the protection of cabinet against parliament. We suggest accepting of constructive vote of no confidence, but not in current form of government proposal. We also recommend changing a procedure of how a cabinet is established. We suggest setting the deadlines until president must appoint new Prime Minister. Another important thing is strengthening the competences of both cabinet of the Prime Minister and revising the rules of procedure for the Chamber of Deputies. The main political instrument for rationalizing parliamentary regime in the Czech Republic should be a reform of electoral system. We suggest modify the current proportional system so as to strengthen its majority effects. The modification of current proportional electoral system should be the first step to incline to majority model of democracy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Anette Mullerova.pdfPlný text práce465,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mullerova-VED-politologie.docxPosudek vedoucího práce43,35 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
MULLEROVA_OPO_POL.docxPosudek oponenta práce32 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Anette Mullerova.pdfPrůběh obhajoby práce284,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7924

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.