Název: Analýza vybraného kritického subkulturního hnutí a jeho postoje vůči současným západním společnostem - freeganismus
Další názvy: Critical analysis of selected subcultural movement and its attitude toward contemporary Western societies - Freeganism
Autoři: Osvald, Michal
Vedoucí práce/školitel: Mertl, Jiří
Oponent: Lupták, Ľubomír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7940
Klíčová slova: Food not bombs;freegan;guerilla gardening;subkultura;západní kritické hnutí;vegan;barter;spotřební chování;identita;alternativní kód
Klíčová slova v dalším jazyce: Food not bombs;freegan;guerilla gardening;subculture;western critical movements;vegan;barter;consumer behavior;identity;alternative code
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje fenoménu freeganismus. Práce charakterizuje roli, působení a filozofii této subkultury. Zkoumá jak se freeganismus vymezuje vůči dominantní společnosti a spotřebním návykům, jak vytváří vlastní identitu a jaké strategie k tomu využívá. Práce se dále věnuje konzumní kultuře a západním kritickým hnutím. Spotřební chování komparuje s alternativním kódem. Výstupem této práce je odpověď na otázku, jakým způsobem jednotlivé strategie, které freegané využívají, nahrazují spotřební chování kódem alternativním a jak tyto strategie naplňují ideje západních kritických hnutí.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor´s thesis is aimed at the phenomenon of freeganism. The role, impact and philosophy of this subculture is characterized in the thesis. Furthermore, I focused on the matter how freeganism delimits dominant society and consumer habits and which strategies it uses to create its own identity. The thesis deals with consumer culture and western critical movements and compares consumer behaviour with an alternative code. The outcome of the thesis is the response to the question how the particular strategies, that freegans use, replace consumer behaviour with the alternative code and how these strategies accomplish the ideas of western critical movements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
original BP.pdfPlný text práce408,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Osvald_Ved_Pol.docxPosudek vedoucího práce45,32 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Osvald_opo_POL.pdfPosudek oponenta práce525,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Michal Osvald.pdfPrůběh obhajoby práce340,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7940

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.