Název: Africké přechody k demokracii ? případová studie-Keňa
Další názvy: African transitions to democracy - a case study-Kenya
Autoři: Křišťanová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Leichtová, Magdaléna
Oponent: Piknerová, Linda
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7953
Klíčová slova: africké přechody k demokracii;Keňa
Klíčová slova v dalším jazyce: transition to democracy in Kenya
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá přechodem k demokracii v Keni. V první části práce se budeme zabývat teorií autoritářských režimů a teorií přechodů k demokracii. Pro zkoumání přechodů je nezbytná charakteristika odstraňovaného režimu. To zejména z toho důvodu, že dobrá znalost odstraňovaného režimu může pomoci při analýze přechodu k demokracii. Pro autoritářské režimy jsme vybrali typologii J. J. Linze, který vypracoval nejvýznamnější typologii autoritářských režimů, která nebyla dodnes pravděpodobně překonána. Jako druhá typologie pro určení odstraňovaného režimu byla vybrána typologie afrických nedemokratických režimů, která byla vypracována českým politologem Vlastimilem Fialou. Fialova typologie by v tomto ohledu mohla být přínosná zejména proto, že je zaměřená pouze na africké státy. Obě tyto typologie aplikujeme na Moiův režim v Keni, abychom určili podobu odstraňovaného režimu. V 80. letech 20. století se mnozí autoři pokoušeli klasifikovat příčiny pádů nedemokratických režimů. Pravděpodobně nejznámější souhrn alternativ, které ukončily nedemokratické režimy, shrnul ve své práci Paths toward Redemocratization: Theoretical and Comparative Considerations Alfred Stepan. V práci budou rozebrány jednotlivé alternativy ukončení nedemokratických režimů a pokusíme se nalézt tu, která by odpovídala událostem v Keni. I v teoriích přechodů k demokracii se setkáváme s různými přístupy. Pro tuto práci jsme vybrali typologii S. Huntingtona a typologii T. L. Karlové a P. Schmittera. Huntington se problematikou přechodů k demokracii zabývá ve své publikaci Třetí vlna: demokratizace na sklonku dvacátého století, mimo jiné zde analyzuje přechody k demokracii, které dělí do tří obecných typů. Na základě událostí v Keni zanalyzujeme, k jakému typu můžeme přiřadit keňský přechod k demokracii. Stejný přístup zvolíme i pro typologie T. L. Karlové a P. Schmittera. Upozorníme na problematiku terminologie v teoriích přechodu k demokracii a na to, že se jednotlivé kategorie typologií mohou překrývat. Pozornost bude soustředěna také na teorie etap přechodů k demokracii podle D. Rustowa a A. Przeworského, kteří na rozdíl od výše zmiňovaných autorů nehodnotí demokratizaci jako celek, ale uvažují spíše o jednotlivých fázích přechodu. V druhé části práce se bude zabývat konkrétně přechodem k demokracii v Keni. Bude popsán politický vývoj od nástupu D. A. Moie v roce 1978 do úřadu prezidenta, kde setrval 8 až do voleb v roce 2002. Cílem práce je na základě analýzy jednotlivých etap keňské politiky aplikovat výše uvedené teorie, aby se nám podařilo určit typ odstraňovaného režimu i typ přechodu k demokracii. Tato bakalářská práce je případovou studií, která využívá empiricko-analytického přístupu. Cílem práce bude snaha o popis a zhodnocení vybraných typologií. Dále se pokusíme tyto typologie aplikovat na keňskou realitu a na základě rozboru sesbíraných dat zhodnotíme, zda jednotlivé typy odpovídají politické skutečnosti. V kapitole Teorie přechodů k demokracii využijeme i komparaci pro typologii Huntingtona, Karlové a Schmittera. Budeme porovnávat, zda se jednotlivé typy zmiňovaných autorů ve svém obsahu nepřekrývají. Pro vypracování práce bude použita literatura jak cizojazyčná, tak i česká. Zároveň budou použity i internetové zdroje. Pro teoretickou část bude využita především literatura jednotlivých stěžejních autorů. Pro praktickou část bude více využito internetových zdrojů a to především z toho důvodu, že literatura týkající se keňské politiky není v českém prostředí příliš rozšířena.
Abstrakt v dalším jazyce: Bacherols work deals with transition to democracy in Kenya. The first part is concentrating on theory. In the second part the theorethic knowledge is applied to the transition in Kenya. First we deal with removing of the old authoritative regime and we concentrate on J.J. Linz?s and V.Fiala?s typology of authoritative regimes and its? application on Kenya?s reality. By using this application we can realize that according to Linz? typology Moi?s regime have disposed of signs of postcolonial mobilized authoritative system as well as bureaucratic and militaristic authoritative system. Moi?s regime in Kenya corresponds to Fiala?s typology of authoritative regimes. The change of international situation after the Cold War helped to the democratic endeauvour in Kenya. Under pressure of donors, Moi had established multiparties system and in 1992 he had organized election. This election as well as the election in 1997 was believed that it was manipulated and thank to split opposition was leading to victory of KANU (political party). Finally the election in 2002 brought a governmental change and the change of the regime. In this work have been used typologies of transition by Samuel P. Huntington, Terry Lynn Karl and Phillip C. Schmitter that defines each transition type. We devote to periods of transition by Przeworski. The utilization of each typology is valorized and those typologies are applied for the transition in Kenya.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kristanova_bakalarska prace.pdfPlný text práce439,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kristanova_ved.pdfPosudek vedoucího práce525,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kristanova_OPO2_POL[1].docxPosudek oponenta práce45,03 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kristanova Jana.pdfPrůběh obhajoby práce416,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7953

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.