Název: Dědění ze zákona a jeho význam pro rodinné vztahy
Další názvy: Succession at law and its links to family relationships
Autoři: Drábová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Wipplingerová, Miloslava
Oponent: Spurná, Kristýna
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7958
Klíčová slova: dědění ze zákona;dědění ze závěti;dědictví;zůstavitel;dědic;pozůstalost;smrt zůstavitele;existence dědictví;způsobilost;neopomenutelný dědic;oprávněný dědic;rodinné vztahy
Klíčová slova v dalším jazyce: succession at law;succession at testament;inheritance;testator;inheritor;inheritance;testator's death;existence ofinheritance;elibility;unomited inheritor;legitimate inheritor;family relationships
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na problematiku dědění ze zákona a jeho význam pro rodinné vztahy. Děděním obecně rozumíme souhrn pravidel, jimiž se řídí přechod práv a povinností zemřelého na jeho právní nástupce. Podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ustanovení § 460, se dědictví nabývá smrtí zůstavitele a jelikož smrt patří k neodvratným přírodním zákonitostem lidského bytí, je tak téměř jisté, že se každý člověk dostane za svého života do styku s právem dědickým. Smrtí se uzavírá právní subjektivita člověka, tedy jeho způsobilost mít práva a povinnosti a nabízí se otázka, komu by měl majetek, zanechaný zemřelou osobou, připadnout, kdo by měl být jejím právním nástupcem. Cíle této práce je tuto otázku zodpovědět.
Abstrakt v dalším jazyce: This Thesis focuses on the issues of succession at law and its links to family relationships. In general, we construe succession as a set of rules by which the transfer of rights and duties of the deceased to his/her legal successors is governed. Under Act No. 40/1964 Coll., the Civil Code, provisions of section 460, inheritance is acquired upon the death of the decedent and as death is one of the unavoidable natural laws of human existence, it is virtually sure that each person encounters the law of inheritance during their lives. Death is the end of legal identity of a human being, i.e. the capacity to have rights and duties and the question arises to whom the property left by the deceased person should devolve, who is to be the legal successor. I tried to find the answer to these questions in this Thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dedeni ze zakona a jeho vyznam pro rodinne vztahy.pdfPlný text práce696,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Drabova.pdfPosudek vedoucího práce588,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Drabova.pdfPosudek oponenta práce758,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba Drabova.pdfPrůběh obhajoby práce385,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7958

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.