Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSpurná, Kristýna
dc.contributor.authorLukšová, Lucie
dc.contributor.refereeSpurný, Radek
dc.date.accepted2013-05-21
dc.date.accessioned2014-02-06T12:35:52Z
dc.date.available2012-03-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:35:52Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-26
dc.identifier50640
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7972
dc.description.abstractPráce je zaměřena na, v dnešní společnosti velmi aktuální téma, osoby trpící duševní poruchou. Osob s duševní poruchou v dnešním světě stále přibývá, a proto si zaslouží čím dál více naší pozornosti, jak ze sociálního pohledu, tak především z pohledu právního. Neustále se ukazuje, jak je důležité upravit právní postavení těchto osob, neboť zejména tyto osoby se stávají oběťmi právních podvodů. Práce je rozčleněna do pěti kapitol, z nichž první je zaměřena na historický vývoj pojetí duševní poruchy v právu. Počíná od starověku, tedy od římské společnosti, přes středověké kultury Marie Terezie a Josefa II, až ke Všeobecnému občanskému zákoníku a na něj navazující kodexy 20. a 21. století. Stěžejní část práce je zaměřena na občanskoprávní úpravu, ve které jsou popsány ochranné právní instituty, které zde jsou k dispozici mentálně i fyzicky handicapovaným osobám. Každý způsob právní ochrany je také srovnán s nadcházející občanskoprávní úpravou. A samozřejmě se tato práce snaží popsat i nové možnosti, které osobám s duševní poruchou poskytuje nový občanský zákoník. Zájem práce je také směřován na postavení těchto osob v rámci dalších právních odvětví, zejména v právu rodinném. Každá osoba má právo založit rodinu a nejinak tomu je v případě osob handicapovaných. Dále je věnována pozornost také právu pracovnímu a právu trestnímu. Závěr práce je orientován mimo právní řád České republiky a alespoň v nástinu se snaží podat zprávu o cizích právních řádech a jejich postoji k osobám s duševní poruchou. Není opomenuta ani mezinárodní úroveň této problematiky, neboť v ní se nejvíce odráží pokrok v chápání osob stižených duševní poruchou. Zejména mezinárodní právo nezařazuje tyto lidi do jedné škatulky, ale reaguje na rozmanitost mentálně a fyzicky postižených osob. Důležitá je v tomto ohledu Evropská úmluva o lidských právech. V nedávné době také došlo na mezinárodní úrovni, konkrétně na půdě Organizace spojených národů k přijetí velmi významné úmluvy zaměřené na práva zdravotně postižených osob, Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, na kterou reagují vyspělé západní státy ve svých zákonech. Ani zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jehož účinnost je stanovena na 1. 1. 2014, nezůstává pozadu a tuto úmluvu v sobě odráží.cs
dc.format78 s. (126 511 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectduševní poruchacs
dc.subjectzpůsobilost k právním úkonůmcs
dc.subjectneplatnost právního úkonucs
dc.subjectplná moccs
dc.subjectzastoupenícs
dc.subjectmanželstvícs
dc.subjectodpovědnost za škoducs
dc.subjectnápomoc při rozhodovánícs
dc.subjectpředběžné prohlášenícs
dc.subjectopatrovníkcs
dc.titlePrávní postavení osob stižených duševní poruchoucs
dc.title.alternativeThe legal status of persons suffering from mental disorderen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra občanského právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is focused on very current topic in today´s society which concern people with mental disorder. The number of people with mental disorder is still increasing and this is the reason why they deserve more attention from both a social and law perspective. It is important to adapt the legal status of these people, especially since they more often become the victims of fraud. The work is divided into five chapters. The first is focused on the historical development of perception of mental disorder and law dated from the ancient Rome through medieval culture of Maria Theresa and Joseph II. up to the general Civil Code and its related codes of 20th and 21st century. The main aim of the thesis is focused on civil law which describes the protective legal institutions available to mentally and physically handicapped people. Each method of legal protection is compared with the forthcoming civil treatment. Thesis as well tries to describe new options provided to mental disorder people by the new Civil Code. Work is also focused on the position of those people in other departments of the law sector, especially in the family law. Each person has the right to start the family, handicapped people should not be an exception. There is also part dealing with labour and criminal law. The conclusion is oriented out of the legal law of the Czech Republic and tries to outline foreign jurisdictions and their attitude towards people with mental disorder. International level of this issue is mentioned as well, because it reflects the comprehension of persons with mental disorder the most. In particular, international law does not classify these people as one group, but highlight the diversity of the mentally and physically disabled people. European Convention on Human Rights is in this issue the most important document. Lately, above the international level, particularly at the United Nations, was accepted very important convention focusing on the rights of persons with disabilities ?The Convention on the Rights of Persons with Disabilities?, to which respond Western states in their laws. Neither the Act No. 89/2012 Coll. The Civil Code, valid from the 1st January 2014, reflects the Convention.en
dc.subject.translatedmental disorderen
dc.subject.translatedlegal capacityen
dc.subject.translatednullity of the legal acten
dc.subject.translatedpower of attorneyen
dc.subject.translatedrepresentationen
dc.subject.translatedmarriageen
dc.subject.translatedliability for damageen
dc.subject.translatedassist in decision makingen
dc.subject.translatedpreliminary statementen
dc.subject.translatedguardianen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Lucie Luksova.pdfPlný text práce3,09 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Luksova.pdfPosudek vedoucího práce873,93 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Luksova.pdfPosudek oponenta práce913,65 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Luksova.pdfPrůběh obhajoby práce294,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7972

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.