Title: Směnečné řízení
Other Titles: Promissory note proceedings
Authors: Klouzek, Aleš
Advisor: Rabanová, Helena
Referee: Wolfová, Jitka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7980
Keywords: směnka;směnečné řízení;směnečný platební rozkaz;námitky;námitkové řízení
Keywords in different language: Promissory note;Promissory note proceedings;promissory note payment order;objections;objections proceedings
Abstract: Předmětem diplomové práce je platná právní úprava směnečného řízení v České republice. Zkrácené směnečné řízení je zvláštním druhem rozkazního řízení, ve kterém lze dospět k rychlému vydání meritorního rozhodnutí ohledné nároku z titulu směnečné listiny. Na výslovný návrh žalobce, který předloží originál směnky, o jejíž pravosti není důvodu pochybovat, a další listiny nutné k uplatnění práva, vydá soud směnečný platební rozkaz, ve kterém uloží žalovanému, aby ve lhůtě 8 dnů zaplatil požadovanou částku spolu s náklady řízení nebo aby v téže lhůtě podal námitky, ve kterých musí uvést vše, co proti směnečnému platebnímu rozkazu namítá. Řádným podáním námitek se odkládá právní moc vydaného směnečného platebního rozkazu a etapa zkráceného směnečného řízení přechází do stádia námitkového řízení, v němž bude rozhodováno formou rozsudku o námitkách, které žalovaný podal proti směnečnému platebnímu rozkazu. Výsledkem řízení o námitkách bude rozsudek, kterým se vydaný směnečný platební rozkaz ponechává v platnosti nebo se jím zrušuje.
Abstract in different language: The subject matter of this diploma thesis is valid legal regulation of promissory note proceedings in the Czech Republic. The summary promissory note proceedings is a special type of proceedings by which one can enforce promissory note related claims rather quickly, because the court ruling is usually issued much faster than in other types of proceedings. If the plaintiff files a complaint and encloses a promissory note that seems to be genuine (and possibly other documents needed to enforce a claim), the court shall issue a promissory note payment order, in which it shall order the debtor to satisfy the claim or raise relevant objections against it, all within the period of eight days since the delivery of the order. The duly raised objections suspend the legal force of the issued promissory note payment order and the summary promissory note proceedings are converted into the objections proceedings, in which a judgment is passed on the objections raised against the payment order. This judgement either upholds the payment order or it annuls it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ales Klouzek, Smenecne rizeni, 2013.pdfPlný text práce834,58 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Klouzek.pdfPosudek vedoucího práce792,31 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Klouzek.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Klouzek.pdfPrůběh obhajoby práce284,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7980

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.