Title: Odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem
Other Titles: Liability of damage caused by incorrect official procedure
Authors: Vetešníková, Veronika
Advisor: Vrabec, Josef
Referee: Plecitý, Vladimír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7989
Keywords: nesprávný úřední postup;odpovědnost za škodu;veřejná moc;podmínky odpovědnosti;nárok na náhradu škody;regresní úhrada
Keywords in different language: incorrect official procedure;liability for damage;public authority;conditions of liability;claim for damages;regression claim
Abstract: Práce je hlavně analýzou dnešní úpravy odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci podle zákona č. 82/1998 Sb. se zaměřením na odpovědnost za nesprávný úřední postup. Popisuje vznik a vývoj institutu, dnešní podobu a stručně i možný budoucí vývoj institutu. Nejobsáhlejší část práce je věnována vymezení pojmu nesprávný úřední postup, který je v rámci dané tématiky asi nejproblematičtější. Ve zbylých kapitolách jsem se zabývala hlavně procesem uplatnění nároku na náhradu škody z nesprávného úředního postupu a případnými regresními nároky státu či územního samosprávného celku.
Abstract in different language: The thesis is supposed to be the analysis on liability for damage caused in the exercise of public authority under the Act No. 82/1998 Coll. focusing on the responsibility for incorrect official procedure. The thesis describes the emergence and development of the institute, and briefly presents a possible future development of the institute. The main part is devoted to the definition of incorrect official procedure, which is the most problematic about the topic. In the remaining chapters I focused mainly on the process of claiming damages of incorrect ifficial procedure and possible regression demands.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Odpovednost za skodu zpusobenou nespravnym urednim postupem.pdfPlný text práce645,62 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Vetesnikova.pdfPosudek vedoucího práce770,77 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Vetesnikova.pdfPosudek oponenta práce802,55 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Vetesnikova.pdfPrůběh obhajoby práce302,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7989

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.