Název: Občanskoprávní ochrana proti působení nemajetkové újmy
Další názvy: Civil protection of non-material damage
Autoři: Nejedlá, Eva
Vedoucí práce/školitel: Pauly, Jan
Oponent: Pelech, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7993
Klíčová slova: skutečná škoda;ušlý zisk;nemajetková újma;náhrada škody;ochrana osobnosti;duševní vlastnictví
Klíčová slova v dalším jazyce: actual damage;lost profit;non-pecuniary damage;compensation for damage;protection of personality;intellectual property
Abstrakt: Základním úkolem této diplomové práce je vymezit rozdíl mezi újmou majetkovou a nemajetkovou. Hovoří se o ochraně života, zdraví, možnostech a způsobech náhrady újmy nemateriální a to v rámci většiny textu podle občanskoprávní úpravy nynější (dle zákona č. 60/1964 Sb.). Pro účely porovnání se práce však zmiňuje i o odlišnostech, které v této právní oblasti vymezuje nový občanský zákoník z roku 2012.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of this dissertation is to define the difference between the property and the non- material injury. We talk about the protection of life, health, possibilities and ways of compensation and immaterial within the most of the text according the civil adjustment (the law no. 60/1964 Coll.) For the purposes of compare, the thesis is includes the distinctions which in this legal field defines the new civil code from 2012.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP.pdfPlný text práce764,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Nejedla.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Nejedla.pdfPosudek oponenta práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Nejedla 1.pdfPrůběh obhajoby práce301,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7993

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.