Název: Skutkové podstaty bezdůvodného obohacení
Další názvy: Merits of unjusted enrichment
Autoři: Hnyk, Libor
Vedoucí práce/školitel: Tesař, Tomáš
Hradec, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8024
Klíčová slova: bezdůvodné obohacení;občanský zákoník;BGB
Klíčová slova v dalším jazyce: unjust enrichment;civil code;BGB
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá institutem bezdůvodného obohacení tak jak je tento obsažen a zařazen v právním řádu České republiky. Pozornost je zaměřena na historický vývoj tohoto institutu, právní vztah, který z tohoto institutu vzniká a dále pak na rozbor jeho jednotlivých skutkových podstat. V neposlední řadě se práce věnuje srovnání platné právní úpravy tohoto institutu s úpravou v novém občanském zákoníku a s úpravou v právním řádu Spolkové republiky Německo.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the Institute of unjust enrichment as it is covered and enshrined in the legislation of the Czech Republic. Attention is focused on the historical development of this institution, the legal relationship which arises from this institute and then analysis of the individual merits. Finally the thesis is focused on comparison of the valid legislation of this Institute with the provision in the new Civil Code and the adaptions in the legal system of the Federal Republic of Germany.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Skutkove podstaty bezduvodneho obohaceni.pdfPlný text práce225 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Hnyk.pdfPosudek vedoucího práce937,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Hnyk.pdfPosudek oponenta práce800,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Hnyk.pdfPrůběh obhajoby práce309,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8024

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.