Title: Skutkové podstaty bezdůvodného obohacení
Other Titles: Merits of unjusted enrichment
Authors: Hnyk, Libor
Advisor: Tesař, Tomáš
Hradec, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8024
Keywords: bezdůvodné obohacení;občanský zákoník;BGB
Keywords in different language: unjust enrichment;civil code;BGB
Abstract: Diplomová práce se zabývá institutem bezdůvodného obohacení tak jak je tento obsažen a zařazen v právním řádu České republiky. Pozornost je zaměřena na historický vývoj tohoto institutu, právní vztah, který z tohoto institutu vzniká a dále pak na rozbor jeho jednotlivých skutkových podstat. V neposlední řadě se práce věnuje srovnání platné právní úpravy tohoto institutu s úpravou v novém občanském zákoníku a s úpravou v právním řádu Spolkové republiky Německo.
Abstract in different language: The thesis deals with the Institute of unjust enrichment as it is covered and enshrined in the legislation of the Czech Republic. Attention is focused on the historical development of this institution, the legal relationship which arises from this institute and then analysis of the individual merits. Finally the thesis is focused on comparison of the valid legislation of this Institute with the provision in the new Civil Code and the adaptions in the legal system of the Federal Republic of Germany.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Skutkove podstaty bezduvodneho obohaceni.pdfPlný text práce225 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Hnyk.pdfPosudek vedoucího práce937,43 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Hnyk.pdfPosudek oponenta práce800,65 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Hnyk.pdfPrůběh obhajoby práce309,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8024

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.