Název: Dovolání v civilním soudním řízení
Další názvy: Apellate review in civil procedure in civil procedure
Autoři: Adamcová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Ungr, Miloslav
Oponent: Wipplingerová, Miloslava
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8025
Klíčová slova: dovolání;Nejvyšší soud ČR;dovolací řízení;občanský soudní řád
Klíčová slova v dalším jazyce: apellate review;the Supreme Court of the Czech Republic;appellate review procedure;civil procedure code
Abstrakt: Cílem diplomové práce je zpracovat a zhodnotit nové změny institutu dovolání provedené novelou občanského soudního řádu, která je účinná od 1. ledna 2013. Cílem těchto změn je zrychlení dovolacího řízení, snížení počtu podaných dovolání a sjednocení rozhodovací praxe Nejvyššího soudu. Komparací předchozí a současné právní úpravy dovolání se pokusím zjistit, zda se stanovené cíle podaří naplnit. Snažím se charakterizovat nejdůležitější změny týkající se dovolání, které novela přinesla a jejich vliv na dosažení stanovených cílů zákonodárců. Dovolání je svou povahou mimořádný opravný prostředek, který umožňuje zásah do pravomocného rozhodnutí odvolacího soudu. K rozhodování o dovolání je příslušný jedině Nejvyšší soud.
Abstrakt v dalším jazyce: The attempt of the diploma thesis is to elaborate and evaluate the present changes of appellate review institute made by the amendment of Civil Procedure Code, which came into force on 1st January 2013. The attempt of these changes is to accelerate the appellate review procedure, reduce the number of the files concerning appellate reviews and to unify the decision-making practice of the Supreme Court. By the comparison of the preceding and present law of appellate review, I will attempt to find out if the set goals are possible to fulfill. I will try to characterize the most important changes concerning the appellate review, what the amendment brought and what is the influence of these changes on accomplishment of the set goals of the legislators. The appellate review is an extraordinary remedy, which makes possible to oppose the effective decision of the court of appeal. For decision making about the appellate review it is only the Supreme Court who has the jurisdiction.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-PDF.pdfPlný text práce659,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Adamcova.pdfPosudek vedoucího práce696,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Adamcova.pdfPosudek oponenta práce641,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Adamcova.pdfPrůběh obhajoby práce326,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8025

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.