Název: Zařazení miniházené do obsahu tělesné výchovy na 1.stupni ZŠ
Další názvy: Inclusion of mini handball in the content of physical education in the first primary school
Autoři: Stuchlíková, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Kolovská, Ilona
Oponent: Červenka, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8039
Klíčová slova: miniházená;hra;hry pohybové;hry míčové;pohyb;mladší školní věk;dítě;tělesná výchova
Klíčová slova v dalším jazyce: minihandball;game;motion games;sportsballgames;exercise;younger school age;children;physical education
Abstrakt: Tato práce se zabývá miniházenou na základní škole. Toto téma je velmi zajímavé a bohužel ne příliš často diskutované, protože miniházená je jen zřídka zařazována učiteli základních škol do hodin tělesné výchovy. To bohužel není příliš pozitivní, protože miniházená je sportovní hra, která může rozvíjet u dětí mnoho fyzických a psychických schopností. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje specifika školního věku, protože jsou děti určitého věku, ke kterým by se mělo přistupovat individuálně. Zároveň zahrnuje také kapitoly o házené a miniházené, její pravidla, typy her, historický vývoj jejího významu. Dále zmiňuje také charakteristické postupy a metody výuky tělesné výchovy na základní škole a jak by měla být výchova vedena a zaměřena. Praktická část obsahuje popis cvičení a hry, které pomohou miniházenou hrát. Díky tomu, mohou děti postupně rozvíjet své schopnosti a dovednosti. Popisy her obsahují potřebné učební pomůcky, počet dětí, dobu trvání hry a samozřejmě fotografie. Práce je kompletní a komplexní proniknutí do problematiky hraní míčových her (miniházené) na základní škole, a sice na 1. stupni základní školy.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis dealed with mini handball at primary school. This topic is very interesting and unfortunatelly not too often discussed because mini handball is rarely classified by elementary school teachers in physical education classes. This is not a positive fact, because mini handball is a sports game that can develop in children many of their physical and mental abilities. The work includes theoretical and practical part. The theoretical part describes the specifics of school age, because they are children of a specific age, which should be approached individually. There are also included chapters on handball and mini handball, theirs rules, the types of games, the historical development of its meaning. There are also characterized by procedures and methods of teaching physical education in elementary school and how should have been education conducted and how should be aimed. The practical part contains a description of the training exercises and games that help minihandball to play, thanks to which children can gradually develop their skills and abilities. Descriptions of games contain the necessary teaching aids, number of children, the duration of the game and of course photos. The work is complete and comprehensive penetration into problems playing sportsballgames (mini handball) in elementary school, namely to 1 primary school.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KTV) / Theses (DPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace PDF (Stuchlikova).pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
STUCHLIKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce131,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
STUCHLIKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce132,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
STUCHLIKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce263,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8039

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.