Název: Porovnání kvality života pohybově aktivních a neaktivních seniorek
Další názvy: Comparison of quality of life physically active and inactive seniors
Autoři: Kalčíková, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Benešová, Daniela
Oponent: Valach, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8049
Klíčová slova: stáří;stárnutí;kvalita života;výzkum;nemoc;pohybová aktivita;pohybové aktivity pro seniory;intenzita zatížění
Klíčová slova v dalším jazyce: Old-age;ageing;quality of life;research;disease;physical activity;physical activities for seniors;intensity of the load
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na vztah pravidelného provádění pohybových aktivit, subjektivního vnímání zdravotního stavu a subjektivního hodnocení kvality života. Vychází z odborné literatury a zjištěných informací o dané problematice. V teoretické části jsou shrnuty kapitoly týkající se stáří, stárnutí a pojmy s nimi spojené. Dále jsou zde uvedeny teoretické podklady pohybových aktivit určených pro seniory. Poslední část je věnována kvalitě života, jejímu teoretickému vymezení, nástrojům a metodám měření. Výzkumná část se zaměřuje na posouzení vztahu pravidelného provádění pohybových aktivit a subjektivního hodnocení kvality života seniorek a také na posouzení vztahu mezi prováděním pohybových aktivit seniorek a jejich zdravotním stavem.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on relationship between regular physical activities, subjective health perception and subjective quality of life score. The thesis is based on professional literature and identified informations about this issue. In the theoretical part are summarized parts about old age, ageing and other therms connected with it. There are also theoretical materials of physical activities for seniors. The last part is about quality of live, it?s theoretical definition, tools and measurement methods. The research part of the thesis is focused on assessment of the relationship between regular physical activities implementation and subjective quality of life score, and also on assessment of the relationship between physical activities implementation and health.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KTV) / Theses (DPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP KALCIKOVA.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KALCIKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce753,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KALCIKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce132,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KALCIKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce201,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8049

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.