Název: Vliv kompenzačních a posilovacích cvičení na posturální systém jedince se zrakovým postižením
Další názvy: Effect of compensation and fitness exercises for postural system of a person with a visual impairment
Autoři: Šuster, Jan
Vedoucí práce/školitel: Knappová, Věra
Oponent: Kavalířová, Gabriela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8057
Klíčová slova: zrakově postižený jedinec;pohybová činnost;zrakové vady;rizika pohybové činnosti nevidomých;kompenzační cvičení;pravidla průvodcovství;svalové testy;polohový snímač;fitness
Klíčová slova v dalším jazyce: visually impaired individual;physical activity;visual defects;risk of physical activities for blind;compensation exercises;rules guiding;muscle testing;sensor of position;fitness
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje podstatné informace týkající se vlivu kompenzačních a posilovacích cvičení na posturální systém jedince se zrakovým postižením. Dozvídáme se o klasifikaci zrakových vad s doporučením pro pohybovou aktivitu. Objasňujeme závažnost udržení zdraví u takto hendikepovaných lidí. Popisujeme kompenzační cvičení, konkrétní specifika pro pohybovou činnost, zdravotní rizika a základní pravidla přístupu k osobám se zrakovým postižením. Dále charakterizujeme a aplikujeme použité diagnostické metody. Rozebíráme specifika kompenzačních cvičení ve fitness. V následné části se věnujeme konkrétním cvikům pro nevidomého jedince s fotodokumentací, vyhodnocujeme výsledky vlivu cvičení na posturální systém a uvádíme subjektivní pocity nevidomého jedince z průběhu a závěru cvičebního cyklu.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis contains essential information regarding the impact of compensation and strengthening exercises for postural system of individuals with visual impairments. We learn about the classification of visual defects with recommendations for physical activity to visually impaired. Explains the seriousness of maintaining the health of these people. We describe compensatory exercises, specific features for physical activity, health risks and the basic rules of access to persons with visual disabilities. Further we characterize and apply diagnostic methods. We describe the specifics of compensatory exercises in fitness. In a subsequent section we speak about specific exercises for blind individuals with photographs, evaluate the results of the influence of exercise on postural systém and we describe subjective feelings of blind individuals in the course and after the end of the exercise cycle.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KTV) / Theses (DPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_ Jan Suster.pdfPlný text práce2,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SUSTER VP.pdfPosudek vedoucího práce759,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SUSTER OP.pdfPosudek oponenta práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SUSTER.pdfPrůběh obhajoby práce196,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8057

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.