Title: Srovnání vývoje malby a kresby žáků mladšího školního věku a malby a kresby žáků speciálních tříd
Other Titles: The comparison of painting and drawing development of primary school pupils and special class pupils
Authors: Neunerová, Štěpánka
Advisor: Šámalová, Kateřina
Referee: Holečková, Monika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8070
Keywords: kresba;malba;mladší školní věk;žák;vývoj kresby;vývoj malby
Keywords in different language: drawing;painting;younger school age;pupil;development of drawing;development of painting
Abstract: Bakalářská práce "Srovnání vývoje malby a kresby žáků mladšího školního věku a malby a kresby žáků speciálních tříd" má dvě části:teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývá mladším školním věkem, kresbou,malbou, kresbou postavy muže. Je objasněn vývoj kresby a malby dítěte. Praktická část je věnována výzkumu na základní škole a speciálních třídách. Následuje interpretace výsledků výzkumných otázek.
Abstract in different language: Bachelor thesis "A comparison of painting and drawing of school children and painting and drawing of pupils from special class" has two parts: theoretical and practical. The theoretical part deals with the younger school age, drawing, painting, drawing of a male figure. The development of child's drawing and painting is clarified. The praktical part is devoted to the research at primary school and special classes.It is followed by the interference of the results of research questions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Neunerova.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
Neunerova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce267,64 kBAdobe PDFView/Open
Neunerova - oponent.pdfPosudek oponenta práce222,1 kBAdobe PDFView/Open
Neunerova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce107,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8070

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.