Název: Srovnání vývoje malby a kresby žáků mladšího školního věku a malby a kresby žáků speciálních tříd
Další názvy: The comparison of painting and drawing development of primary school pupils and special class pupils
Autoři: Neunerová, Štěpánka
Vedoucí práce/školitel: Šámalová, Kateřina
Oponent: Holečková, Monika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8070
Klíčová slova: kresba;malba;mladší školní věk;žák;vývoj kresby;vývoj malby
Klíčová slova v dalším jazyce: drawing;painting;younger school age;pupil;development of drawing;development of painting
Abstrakt: Bakalářská práce "Srovnání vývoje malby a kresby žáků mladšího školního věku a malby a kresby žáků speciálních tříd" má dvě části:teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývá mladším školním věkem, kresbou,malbou, kresbou postavy muže. Je objasněn vývoj kresby a malby dítěte. Praktická část je věnována výzkumu na základní škole a speciálních třídách. Následuje interpretace výsledků výzkumných otázek.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis "A comparison of painting and drawing of school children and painting and drawing of pupils from special class" has two parts: theoretical and practical. The theoretical part deals with the younger school age, drawing, painting, drawing of a male figure. The development of child's drawing and painting is clarified. The praktical part is devoted to the research at primary school and special classes.It is followed by the interference of the results of research questions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Neunerova.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Neunerova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce267,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Neunerova - oponent.pdfPosudek oponenta práce222,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Neunerova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce107,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8070

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.