Název: Politické prověrky v letech 1957-1958 na Plzeňsku
Další názvy: Purges of Class and Political Debendability in 1957-1958 in Pilsen and The Causes Leading to Their Proclamation
Autoři: Kořenková, Klára
Vedoucí práce/školitel: Franc, Martin
Oponent: Suk, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8135
Klíčová slova: prověrky;třídní a politická spolehlivost;prověřovací komise;zásady prověrky;1958;reorganizace státního aparátu;Komunistická strana Československa;liberalizace;Plzeň;Československo
Klíčová slova v dalším jazyce: purges;class and political dependability;screening committee;fundamentals of purges;1958;reorganization of administrative machinery;Communist party of Czechoslovakia;liberalization;Pilsen;Czechoslovakia
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá analýzou příčin vedoucích v druhé polovině padesátých let 20. století k utužení režimu v Československu a následnému vyhlášení prověrek třídní a politické spolehlivosti. Práce je rozdělena do dvou základních okruhů: v prvním z nich je věnován velký prostor k popisu událostí, které bezprostředně vedly k utužení politiky KSČ a vyhlášení prověrky, v druhé části se autor věnuje mechanismu vyhlášení prověrek na centrální i krajské úrovni, jejich výsledku a hodnocení. Součástí druhé část je samostatná kapitola zabývající se prověrkou v plzeňských podnicích a tehdy existujících vysokých školách.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis analyzes the causes that led in the second half of the fifties od the 20th century to the enhancing of the communistic regime in Czechoslovakia and it also analyzes the subsequent proclamation of the purges of class and political dependability.The thesis itself is divided into two parts: the first one describes the events that directly led to proclamation of the purges, in the second part the author deals with mechanism of the purges at central and regional level, results of the screening and its evaluation. There is a special chapter in the second part that deals with purges in Pilsen.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP KORENKOVA.pdfPlný text práce597 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Korenkova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Korenkova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Korenkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce358,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8135

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.