Title: Evropský system lidských práva a realita
Other Titles: Europien system of Human Rights and The Reality
Authors: Zelenka Kubíková, Eliška
Advisor: Kopal, Vladimír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8190
Keywords: ochrana lidských práv;Listina základních práv a svobod;Rada Evropy;OSN;Všeobecná deklarace lidských práv;Mezinárodní pakty o lidských právech;Evropská úmluva;Evropská unie;Evropský soud pro lidská práva;Amnesty international;Freedom house;Člověk v tísni
Keywords in different language: human rights protection;Charter of fundamental rights and freedoms;Council of Europe;UN;General declaration of human rights;International pacts of human rights;Europien declaration;European union;Europien court for human rights;Amnesty international;Freedom house;Human in emergency
Abstract: Ve své diplomové práci se zabývám problematikou ochrany lidských práv v oblasti současného mezinárodního práva veřejného. Vedle popisu historie i současnosti mezinárodněprávní úpravy ochrany lidských práv se snažím vyhodnotit i efektivitu současné úpravy, ochotu států a světové veřejnosti ji respektovat.
Abstract in different language: I deal with the question of the protection human rights in the area of present international common law in my diploma work. Inside of the history description and present description international protection of human rights I try to appraise even the effectiveness of the present legislation ,the state accommodation and international public to respect it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mezinarodni ochrana lidskych prav.pdfPlný text práce559,29 kBAdobe PDFView/Open
Zelenka-Kubikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce470,14 kBAdobe PDFView/Open
Zelenka-Kubikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce772,95 kBAdobe PDFView/Open
Zelenka-Kubikova 1.pdfPrůběh obhajoby práce713,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8190

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.