Název: Vizuální doprovod pro hudební projekt Fertilizer
Další názvy: A visual accompaniment for musical project Fertilizer
Autoři: Římáková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Mašek, Jan
Oponent: Zikmundová, Vladimíra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8289
Klíčová slova: vizuální doprovod;Fertilizer;vizuální hudba;Vjing;historický kontext
Klíčová slova v dalším jazyce: visual accompaniment;Fertilizer;visual music;VJing;historical context
Abstrakt: Pod názvem Vizuální doprovod pro hudební projekt Fertilizer se skrývá písemná reflexe a deskripce procesu tvorby bakalářské práce. Zahrnuje především podrobný popis výtvarného záměru, jakož i stručný technologický postup realizace. Okrajově je také nastíněna historie vizuální hudby či vizuálních počinů doprovázejících hudební vystoupení. Předmětem praktické části mé bakalářské práce je realizace vizualizací pro hudební projekt Fertilizer. Výstupem jsou celkem tři (audio)vizuální klipy plnící funkci koncertního vizuálního doprovodu, jejich délka odpovídá délce nahrávek zvolených hudebních stop.
Abstrakt v dalším jazyce: Under the title Visual accompaniment for musical project Fertilizer, written reflection and description of the process of creating bachelor thesis is hidden. It includes a detailed description of artistic intention and a brief technological implementation process. It marginally describes history of visual music and visual accompaniment for musical performances as well. The subject of the practical part of my thesis is the implementation of visualizations for musical project Fertilizer. Outputs are three (audio)visual clips that serves as a concert visual accompaniment with their length corresponding to the length of the selected music tracks recordings.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
rimakova_Bc_Fertilizer.pdfPlný text práce599,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rimakova-Scan-vedouci-Masek-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rimakova-Scan-oponent-Zikmundova-2013.PDFPosudek oponenta práce1,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Rimakova Lucie_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8289

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.