Title: Zobrazování nahoty a erotických motivů v televizní reklamě
Other Titles: The Depiction of Nudity and EroticMotifs In Television Advertisements
Authors: Skýpalová, Lucie
Advisor: Mašek, Jan
Referee: Podlipský, Rudolf
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8290
Keywords: reklama;televize;multimodální sémiotická analýza;nahota;regulace reklamy;vliv médií na děti a mládež;erotické motivy
Keywords in different language: advertising;television;multimodal semiotic analysis;nudity;advertising regulation;impact of media on children and youth;erotic motifs
Abstract: Bakalářská práce na téma Zobrazování nahoty a erotických motivů v televizní reklamě začíná popisem historie reklamy, a to jak světové, tak i české. Následuje vývoj použití erotických motivů v české reklamě. Dále jsou vysvětleny základní pojmy, především pro pochopení rozdílu mezi erotikou a pornografií. Část práce je věnována genderovým charakteristikám ve spojení s reklamou a erotickými motivy. Hlavní část vyplňuje vlastní model kategorizace zobrazované nahoty a erotických motivů v televizní reklamě. Pro multimodální sémiotickou analýzu jsou použity vybrané scény reklam vysílaných v České republice, které jsou vyobrazeny v obrazových přílohách. V poslední části se nachází popis vlivu nahoty a erotiky v audiovizuálních médiích na děti a mládež. Pozornost je také věnována výzkumům, které tyto vlivy prokazují.
Abstract in different language: The bachelor thesis, which is called The Depiction of Nudity and Erotic Motifs in Television Advertisements, begins with describing the history of advertising, both global, and Czech. Then, it follows the development of using of erotic motifs in the Czech advertising. The following explains the basic concepts, essential especially for understanding the difference between erotica and pornography. A part of the work is devoted to gender characteristics in conjunction with advertising and erotic themes. The main part is filled with an own categorization model displaying nudity and erotic themes in television advertising. For multimodal semiotic analysis of selected scenes there are used commercials broadcasted in the Czech Republic, which are presented in the image attachments. The last part is a description of an impact of nudity and eroticism in the audiovisual media on children and youth. Attention is also paid to the researches, which show these effects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skypalova_BP.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
Skypalova-scan-V-Masek-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
Skypalova-scan-O-Podlipsky-2013.PDFPosudek oponenta práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Skypalova Lucie_2013.PDFPrůběh obhajoby práce562 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8290

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.