Název: Zobrazování nahoty a erotických motivů v televizní reklamě
Další názvy: The Depiction of Nudity and EroticMotifs In Television Advertisements
Autoři: Skýpalová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Mašek, Jan
Oponent: Podlipský, Rudolf
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8290
Klíčová slova: reklama;televize;multimodální sémiotická analýza;nahota;regulace reklamy;vliv médií na děti a mládež;erotické motivy
Klíčová slova v dalším jazyce: advertising;television;multimodal semiotic analysis;nudity;advertising regulation;impact of media on children and youth;erotic motifs
Abstrakt: Bakalářská práce na téma Zobrazování nahoty a erotických motivů v televizní reklamě začíná popisem historie reklamy, a to jak světové, tak i české. Následuje vývoj použití erotických motivů v české reklamě. Dále jsou vysvětleny základní pojmy, především pro pochopení rozdílu mezi erotikou a pornografií. Část práce je věnována genderovým charakteristikám ve spojení s reklamou a erotickými motivy. Hlavní část vyplňuje vlastní model kategorizace zobrazované nahoty a erotických motivů v televizní reklamě. Pro multimodální sémiotickou analýzu jsou použity vybrané scény reklam vysílaných v České republice, které jsou vyobrazeny v obrazových přílohách. V poslední části se nachází popis vlivu nahoty a erotiky v audiovizuálních médiích na děti a mládež. Pozornost je také věnována výzkumům, které tyto vlivy prokazují.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis, which is called The Depiction of Nudity and Erotic Motifs in Television Advertisements, begins with describing the history of advertising, both global, and Czech. Then, it follows the development of using of erotic motifs in the Czech advertising. The following explains the basic concepts, essential especially for understanding the difference between erotica and pornography. A part of the work is devoted to gender characteristics in conjunction with advertising and erotic themes. The main part is filled with an own categorization model displaying nudity and erotic themes in television advertising. For multimodal semiotic analysis of selected scenes there are used commercials broadcasted in the Czech Republic, which are presented in the image attachments. The last part is a description of an impact of nudity and eroticism in the audiovisual media on children and youth. Attention is also paid to the researches, which show these effects.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Skypalova_BP.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skypalova-scan-V-Masek-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skypalova-scan-O-Podlipsky-2013.PDFPosudek oponenta práce2,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Skypalova Lucie_2013.PDFPrůběh obhajoby práce562 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8290

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.