Title: Televizní obraz v žákovském pojetí vizuality
Other Titles: TV picture in the visual concept of pupils
Authors: Holubová, Karolina
Advisor: Slavík, Jan
Referee: Mašek, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8300
Keywords: média;televize;negativní vlivy;životní styl;dětský vývoj;kvalitativní průzkum;kvantitativní průzkum
Keywords in different language: media;television;negative effects;lifestyle;upgrowth of children;qualitative survey;quantitative survey
Abstract: V mé bakalářské práci se zabývám vlivem televizního obrazu na pojetí vizuality u dětí ve věku od jedenácti do patnácti let. Práce obsahuje dvě části, teoretickou a empirickou. V teoretické části shromažďuji současné poznatky o médiích a jejich vlivu. Následně popisuji vliv televizního vysílání na děti a mládež podle jejich věku. V empirické části používám jak kvalitativní, tak kvantitativní metodiku výzkumu. V rámci kvalitativního průzkumu rozebírám pět případových studií, které se opírají o výtvarnou tvorbu patnáctileté dívky. V kvantitativním výzkumu zjišťuji vliv televizního obrazu na pojetí vizuality a na sebepojetí u dětí odpovídajícího věku. Dotazníky následně vyhodnocuji. Průzkum jsem prováděla pomocí dotazníků na 10. základní škole v Plzni. Úvaha v závěru práce nabízí na základě všech doposud zjištěných informací možná doporučení, jež by mohla zabránit negativnímu vlivu televize.
Abstract in different language: In my work, I explore the influence of the TV picture on the concept of visuality by children at the age from 11 to 15. This work consists of two parts, theoretical and empirical. In the theoretical part, I collect current knowledge of the media and their influence. Then I describe the influence of television on children and youth by their age. In the empirical part, in the qualitative survey, I analyze five case studies which are based on the Art work of fifteen year old girl. In the quantitative survey, I find the influence of television on the concept of visuality and self-esteem by children at the corresponding age. I conducted the survey using questionnaires at 10 primary school in Pilsen. The conclusion of my work contains the reasoning, which offers possible recommendations to prevent the negative effect of television. The recommendations are based on all information gathered so far.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Holubova.pdfPlný text práce3,96 MBAdobe PDFView/Open
Holubova-scan-V-Slavik-2013.PDFPosudek vedoucího práce3,45 MBAdobe PDFView/Open
Holubova-scan-O-Masek-2013.PDFPosudek oponenta práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Holubova Karolina_2013.PDFPrůběh obhajoby práce572,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8300

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.