Název: Televizní obraz v žákovském pojetí vizuality
Další názvy: TV picture in the visual concept of pupils
Autoři: Holubová, Karolina
Vedoucí práce/školitel: Slavík, Jan
Oponent: Mašek, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8300
Klíčová slova: média;televize;negativní vlivy;životní styl;dětský vývoj;kvalitativní průzkum;kvantitativní průzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: media;television;negative effects;lifestyle;upgrowth of children;qualitative survey;quantitative survey
Abstrakt: V mé bakalářské práci se zabývám vlivem televizního obrazu na pojetí vizuality u dětí ve věku od jedenácti do patnácti let. Práce obsahuje dvě části, teoretickou a empirickou. V teoretické části shromažďuji současné poznatky o médiích a jejich vlivu. Následně popisuji vliv televizního vysílání na děti a mládež podle jejich věku. V empirické části používám jak kvalitativní, tak kvantitativní metodiku výzkumu. V rámci kvalitativního průzkumu rozebírám pět případových studií, které se opírají o výtvarnou tvorbu patnáctileté dívky. V kvantitativním výzkumu zjišťuji vliv televizního obrazu na pojetí vizuality a na sebepojetí u dětí odpovídajícího věku. Dotazníky následně vyhodnocuji. Průzkum jsem prováděla pomocí dotazníků na 10. základní škole v Plzni. Úvaha v závěru práce nabízí na základě všech doposud zjištěných informací možná doporučení, jež by mohla zabránit negativnímu vlivu televize.
Abstrakt v dalším jazyce: In my work, I explore the influence of the TV picture on the concept of visuality by children at the age from 11 to 15. This work consists of two parts, theoretical and empirical. In the theoretical part, I collect current knowledge of the media and their influence. Then I describe the influence of television on children and youth by their age. In the empirical part, in the qualitative survey, I analyze five case studies which are based on the Art work of fifteen year old girl. In the quantitative survey, I find the influence of television on the concept of visuality and self-esteem by children at the corresponding age. I conducted the survey using questionnaires at 10 primary school in Pilsen. The conclusion of my work contains the reasoning, which offers possible recommendations to prevent the negative effect of television. The recommendations are based on all information gathered so far.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KVK) / Bachelor´s works (DEA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Holubova.pdfPlný text práce3,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holubova-scan-V-Slavik-2013.PDFPosudek vedoucího práce3,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holubova-scan-O-Masek-2013.PDFPosudek oponenta práce1,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Holubova Karolina_2013.PDFPrůběh obhajoby práce572,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8300

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.