Název: Rozšířený senát NSS a jeho postavení v systému správního soudnictví
Další názvy: The extended chamber of the Supreme Administrative Court and its position in the administrative system of justice
Autoři: Papežová, Renata
Vedoucí práce/školitel: Šimka, Karel
Oponent: Podhrázký, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8318
Klíčová slova: správní soudnictví;nejvyšší správní soud;rozšířený senát nejvyššího správního soudu;precedenční povaha rozhodnutí;závaznost judikatury;sjednocovací funkce judikatury;judikaturní konflikt;ústavní soud;Evropský soudní dvůr;Soud pro lidská práva
Klíčová slova v dalším jazyce: administrative judiciary;supreme administrative court;extended chamber of supreme administrative court;precedent nature of decree;obligation of practice of court;uniting function of practice of courts;conflict of court practices;constitutional court;European court of justice;European court of human rights
Abstrakt: Práce se obecně zabývá správním soudnictvím v České republice. Konkrétně se práce věnuje institutu rozšířenému senátu Nejvyššího správního soudu a jeho postavení v systému správního soudnictví. Obsah práce je rozdělen do pěti základních kapitol. První kapitola podává ucelený obraz historického vývoje správního soudnictví v České republice až do současnosti. Pro srovnání je zde uvedena také úprava správního soudnictví v Německu, Francii a Anglii. Druhá kapitola pojednává o Nejvyšším správním soudě jako vrcholném soudním orgánu správního soudnictví. V rámci kapitoly je řešena precedenční povaha rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, povinnost respektovat judikaturu nejvyššího správního soudu a nakonec sjednocovací funkce judikatury Nejvyššího správního soudu. Čtvrtá kapitola nabízí obecná teoretická východiska řešení judikaturních konfliktů. Poslední stěžejní kapitola této práce obsahuje zákonnou úpravu rozšířeného senátu, dále personální obsazení rozšířeného senátu, šíři řešení právních otázek a zhodnocení stability judikatury rozšířeného senátu. Část páté kapitoly je věnována střetu mezi rozhodnutím rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu a rozhodnutími Ústavního soudu, Evropského soudního dvora a Soudu pro lidská práva. Závěr práce je věnován vztahu Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího soudu při rozhodování o shodných právních otázkách.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper is generally devoted to administrative judiciary in Czech Republic, concretely to the institute of Extended chamber of Supreme administrative Court and its position in the system of administrative judiciary. The content of this paper is divided into five basic chapters. First chapter sums up the historical development of administrative judiciary in Czech Republic up to present. For comparison, there is also legislation of administrative judiciary in Germany, France and England. Second chapter is devoted to Supreme administrative Court as a supreme judiciary organ of administrative judiciary. In the third chapter, the precedent nature of Supreme administrative Court, the duty to respect the practice of the Supreme administrative Court as well as the uniting function of the practice of Supreme administrative Court, were discussed. Fourth chapter offers general theoretical solutions of judiciary conflicts. Last chapter of this paper contains the legal documents of Extended chamber, furthermore the personal filling of Extended chamber, extent of solving legal questions and finally the evaluation of stability of the legal practice of the Extended chamber. Part of the fifth chapter is also devoted to the conflicts between the decrees of the Extended chamber of Supreme administrative Court, The Constitutional Court, European Court of Justice and European Court of Human Rights. The conclusion of the paper is devoted to the interactions of the Supreme administrative Court and Supreme Court, when deciding about identical legal questions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Papezova Renata.pdfPlný text práce728,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Papezova-Simka.pdfPosudek vedoucího práce828,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Papezova-Podhrazky.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Papezova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce624,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8318

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.