Title: Rozšířený senát NSS a jeho postavení v systému správního soudnictví
Other Titles: The extended chamber of the Supreme Administrative Court and its position in the administrative system of justice
Authors: Papežová, Renata
Advisor: Šimka, Karel
Referee: Podhrázký, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8318
Keywords: správní soudnictví;nejvyšší správní soud;rozšířený senát nejvyššího správního soudu;precedenční povaha rozhodnutí;závaznost judikatury;sjednocovací funkce judikatury;judikaturní konflikt;ústavní soud;Evropský soudní dvůr;Soud pro lidská práva
Keywords in different language: administrative judiciary;supreme administrative court;extended chamber of supreme administrative court;precedent nature of decree;obligation of practice of court;uniting function of practice of courts;conflict of court practices;constitutional court;European court of justice;European court of human rights
Abstract: Práce se obecně zabývá správním soudnictvím v České republice. Konkrétně se práce věnuje institutu rozšířenému senátu Nejvyššího správního soudu a jeho postavení v systému správního soudnictví. Obsah práce je rozdělen do pěti základních kapitol. První kapitola podává ucelený obraz historického vývoje správního soudnictví v České republice až do současnosti. Pro srovnání je zde uvedena také úprava správního soudnictví v Německu, Francii a Anglii. Druhá kapitola pojednává o Nejvyšším správním soudě jako vrcholném soudním orgánu správního soudnictví. V rámci kapitoly je řešena precedenční povaha rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, povinnost respektovat judikaturu nejvyššího správního soudu a nakonec sjednocovací funkce judikatury Nejvyššího správního soudu. Čtvrtá kapitola nabízí obecná teoretická východiska řešení judikaturních konfliktů. Poslední stěžejní kapitola této práce obsahuje zákonnou úpravu rozšířeného senátu, dále personální obsazení rozšířeného senátu, šíři řešení právních otázek a zhodnocení stability judikatury rozšířeného senátu. Část páté kapitoly je věnována střetu mezi rozhodnutím rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu a rozhodnutími Ústavního soudu, Evropského soudního dvora a Soudu pro lidská práva. Závěr práce je věnován vztahu Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího soudu při rozhodování o shodných právních otázkách.
Abstract in different language: This paper is generally devoted to administrative judiciary in Czech Republic, concretely to the institute of Extended chamber of Supreme administrative Court and its position in the system of administrative judiciary. The content of this paper is divided into five basic chapters. First chapter sums up the historical development of administrative judiciary in Czech Republic up to present. For comparison, there is also legislation of administrative judiciary in Germany, France and England. Second chapter is devoted to Supreme administrative Court as a supreme judiciary organ of administrative judiciary. In the third chapter, the precedent nature of Supreme administrative Court, the duty to respect the practice of the Supreme administrative Court as well as the uniting function of the practice of Supreme administrative Court, were discussed. Fourth chapter offers general theoretical solutions of judiciary conflicts. Last chapter of this paper contains the legal documents of Extended chamber, furthermore the personal filling of Extended chamber, extent of solving legal questions and finally the evaluation of stability of the legal practice of the Extended chamber. Part of the fifth chapter is also devoted to the conflicts between the decrees of the Extended chamber of Supreme administrative Court, The Constitutional Court, European Court of Justice and European Court of Human Rights. The conclusion of the paper is devoted to the interactions of the Supreme administrative Court and Supreme Court, when deciding about identical legal questions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Papezova Renata.pdfPlný text práce728,71 kBAdobe PDFView/Open
DP-Papezova-Simka.pdfPosudek vedoucího práce828,54 kBAdobe PDFView/Open
DP-Papezova-Podhrazky.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
DP-Papezova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce624,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8318

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.