Název: Plán projektu propagační akce konkrétní společnosti
Další názvy: The project plan promotions company AVAREAL in Pilsner region
Autoři: Kubinec, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Bultas, Miloslav
Oponent: Skalický, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8384
Klíčová slova: analýza realitního trhu;plán propagace;plánování projektu;projektové řízení
Klíčová slova v dalším jazyce: analysis of real estate market;promotion plan;project planning;project management
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na plánování marketingového projektu realitní společnosti v Plzeňském kraji. V úvodu je představena společnost AVAREAL, zpracována její SWOT analýza a popsáno bylo také okolí společnosti. Následuje analýza realitního trhu, která napomáhá k lepšímu pochopení problému a poskytuje podklad pro volbu vhodného způsobu oslovení zákazníků. V další části se objevuje teoretický základ plánování projektu, tedy popis tvorby projektových plánů a jejich specifika. V nejdůležitější části jsou zpracované samotné dokumenty k propagační akci. Stěžejními dokumenty jsou logická rámcová matice, plán rozsahu, struktura projektu, časový harmonogram, plán zdrojů a plán řízení rizik. V závěru je zhodnocena náročnost jednotlivých kroků.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused to planning marketing project of real estate company in Pilsner region. In the introduction is presented company AVAREAL, is processed SWOT analysis and described also the company environment. Then is followed by analysis of the real estate market to better understanding of the issue and provides a background for selecting appropriate way of addressing customers. In the next chapter is introduced theoretical basis for the project planning, it means description creation of the project plans and theirs specifies. In the most important part of this thesis are processed specific documents for promotional events. Key documents are logical framework matrix, scope plan, project structure, time schedule, resource plan and risk management plan. In conclusion is evaluated demand of the individual steps.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE_KUBINEC.pdfPlný text práce7,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kubinec_VP_SPR.PDFPosudek vedoucího práce1,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kubinec_OP_SPR.PDFPosudek oponenta práce1,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kubinec.PDFPrůběh obhajoby práce108,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8384

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.