Title: Plán projektu propagační akce konkrétní společnosti
Other Titles: The project plan promotions company AVAREAL in Pilsner region
Authors: Kubinec, Lukáš
Advisor: Bultas, Miloslav
Referee: Skalický, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8384
Keywords: analýza realitního trhu;plán propagace;plánování projektu;projektové řízení
Keywords in different language: analysis of real estate market;promotion plan;project planning;project management
Abstract: Tato práce je zaměřena na plánování marketingového projektu realitní společnosti v Plzeňském kraji. V úvodu je představena společnost AVAREAL, zpracována její SWOT analýza a popsáno bylo také okolí společnosti. Následuje analýza realitního trhu, která napomáhá k lepšímu pochopení problému a poskytuje podklad pro volbu vhodného způsobu oslovení zákazníků. V další části se objevuje teoretický základ plánování projektu, tedy popis tvorby projektových plánů a jejich specifika. V nejdůležitější části jsou zpracované samotné dokumenty k propagační akci. Stěžejními dokumenty jsou logická rámcová matice, plán rozsahu, struktura projektu, časový harmonogram, plán zdrojů a plán řízení rizik. V závěru je zhodnocena náročnost jednotlivých kroků.
Abstract in different language: This thesis is focused to planning marketing project of real estate company in Pilsner region. In the introduction is presented company AVAREAL, is processed SWOT analysis and described also the company environment. Then is followed by analysis of the real estate market to better understanding of the issue and provides a background for selecting appropriate way of addressing customers. In the next chapter is introduced theoretical basis for the project planning, it means description creation of the project plans and theirs specifies. In the most important part of this thesis are processed specific documents for promotional events. Key documents are logical framework matrix, scope plan, project structure, time schedule, resource plan and risk management plan. In conclusion is evaluated demand of the individual steps.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE_KUBINEC.pdfPlný text práce7,63 MBAdobe PDFView/Open
BP_kubinec_VP_SPR.PDFPosudek vedoucího práce1,98 MBAdobe PDFView/Open
BP_kubinec_OP_SPR.PDFPosudek oponenta práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
BP_kubinec.PDFPrůběh obhajoby práce108,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8384

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.