Název: Proces orientace a adaptace v organizaci
Další názvy: The process of orientation and adaptation in organization
Autoři: Siegerová, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Dvořáková, Věra
Oponent: Šimek, Bohuslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8445
Klíčová slova: orientace;adaptace;personalista;firemní kultura;motivace;lidské zdroje
Klíčová slova v dalším jazyce: orientation;adaptation;human resources officer;company culture;motivation;human resources
Abstrakt: Práce pojednává o nadčasovém tématu procesu orientace a adaptace v podniku. V práci je nejprve položen teoretický základ zkoumané problematiky a poté je přistoupeno k aplikaci teoretických znalostí na podniku Zbirovia, a.s. V teoretické části jsou nejprve vymezeny stěžejní pojmy zkoumané problematiky (personalista, adaptace, orientace, firemní kultura), následované charakteristikou vyhledávání a výběru zaměstnanců a motivací zaměstnanců. Na teoretickou část navazuje část praktická, kde je nejprve představen podnik Zbirovia, a.s., poté je analyzován proces orientace a adaptace v tomto podniku. Následně jsou identifikovány problémové oblasti a koncipovány návrhy opatřeních k jejich odstranění nebo alespoň eliminaci. V práci tedy dochází k úzkému provázání teoretické a praktické části. Výstupy práce jsou podpořeny dotazníkovým šetřením provedeným mezi zaměstnanci podniku Zbirovia, a.s.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the timeless theme of process orientation and adaptation in business. The work is first laid a theoretical foundation research problems and then proceed to the application of theoretical knowledge of the business ZBIROVIA a.s, In the theoretical part the first defined key concepts of research problems (HR, adaptation, orientation, corporate culture), followed by a search feature recruitment and motivation of employees. On the theoretical part of the follow-up practical, where the company first introduced company Zbirovia a.s, and then is analyzed process orientation and adaptation in this company. Subsequently identified problem areas and propose measures designed to remove them or at least eliminate. The work thus come into close tying theoretical and practical part. Outputs work is supported by the surfy investigations carried out by the employees of the company Zbirovia a.s
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Siegerova_Ivana.pdfPlný text práce3,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_siegerova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_siegerova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_siegerova.PDFPrůběh obhajoby práce175,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8445

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.