Title: Očekávání studentů versus realita na trhu práce v Karlovarském kraji
Other Titles: Students´ expectations versus reality on the labour market in Karlovy Vary region
Authors: Eichlerová, Denisa
Advisor: Mičudová, Kateřina
Referee: Potměšil, Jaroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8477
Keywords: absolventi;trh práce;nezaměstnanost absolventů;programy na podporu začlenění absolventů na trh práce;vývoj nezaměstnanosti absolventů v Karlovarském kraji;požadavky zaměstnavatelů;očekávání středoškolských studentů
Keywords in different language: graduates;labour market;graduate unemployment;programs to support inclusion of graduates in labour market;development of graduate unemployment in Karlovy Vary region;requirements of employers;student´s expectations
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na analýzu současného postavení absolventů škol na pracovním trhu v České republice. Jsou diskutovány jejich přednosti a bariéry zaměstnávání, vývoj nezaměstnanosti a programy podporující začlenění této skupiny na trh práce. Praktická část zahrnuje výzkum, který se skládá z dotazníkového šetření u dvou skupin respondentů. První skupinu, u nichž jsou zjišťována očekávání od pracovního trhu, představují studenti ekonomických oborů středních škol Karlovarského kraje. Druhou skupinu respondentů představují zaměstnavatelé daného regionu, u kterých jsou analyzovány požadavky na absolventy. Cílem práce je provést komparaci zjištěných dat a nalézt tak základní disproporce mezi očekáváním studentů od pracovního trhu a požadavky zaměstnavatelů na absolventy.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the analysis of the actual status of graduates in the labour market. In this work are discussed their strengths and barriers to employment, unemployment and development programs to support the inclusion of this group in the labour market. The practical part includes research, consisting of a questionnaire survey of two groups of respondents. The first group, which is detected by the expectations of the labour market, are students of secondary economic schools within Karlovy Vary Region. The second group of respondents represent the employers of the region, they are analyzed with requirements for graduates. The main goal of this work is to compare the analyzed data and so find the basic imbalance between the expectations of students from the labour market and the demands of employers on graduates.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_eichlerova_2013.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Eichlerova v.pdfPosudek vedoucího práce581,99 kBAdobe PDFView/Open
Eichlerova o.pdfPosudek oponenta práce501,21 kBAdobe PDFView/Open
Eichlerova ob.pdfPrůběh obhajoby práce353,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8477

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.