Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorToušek, Ladislavcs
dc.contributor.authorKunášek, Josefcs
dc.contributor.refereeVašát, Petrcs
dc.date.accepted2013-06-05cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:42:00Z
dc.date.available2012-06-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:42:00Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-04-25cs
dc.identifier51237cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8527
dc.description.abstractCílem této práce je analyzovat data provedeného etnografického výzkumu ve vybraných urbánních lokalitách, v rámci něhož byly sledovány každodenní praktiky uživatelů tzv. tvrdých drog. Pozornost je mimo jiné věnována na souvislost mezi formami subsistence, kriminalitou a užíváním ilegálních látek s důrazem na to, o jakou látku se jedná, resp. zdali existují rozdíly v každodenní praxi s ohledem na druh užívané substance. S čímž úzce souvisí i ekonomická pozice aktéra a jeho získaný sociální status bezdomovce, což by měl být dalším z cílů tohoto projektu. Jinými slovy poodkrýt kauzální příčinnost mezi užíváním tvrdých drog a fenoménem bezdomovectví. Zkoumanou populací jsou injekční uživatelé tzv. tvrdých drog v urbánním prostředí. Konkrétně aktéři, u nichž lze předpokládat signifikantní výskyt zkoumaných problémů. Ty jsem vybíral na základě účelového výběru, podpořeného teoretickými východisky a znalostí zkoumaného terénu z předešlého projektu bakalářské práce, působením v organizaci zabývající se sociální prací v oblasti drogově závislých. V rámci této práce jsem stanovil 3 stěžejní výzkumné otázky na které se v práci snažím odpovědět. Jaké látky jsou užívané v prostoru vybrané lokality a především, která bude dominantní? Každá užívaná látka má své charakteristické spotřebitele. Ty spojují specifické potřeby. Některé látky jdou například vyrobit v domácím prostředí a jiné nikoliv. Droga, která se musí vykupovat od překupníků, bude mít jinou hodnotu i jiné spotřebitele, než droga, která lze vyrobit z dostupných zdrojů. To bude samozřejmě vázat jiné praktiky a sdružovat jiné sociální chování, byť ve své základě podobné, ale nikdy se nebude úplně překrývat. Například kriminalita bude průsečíkem většiny uživatelů, ale poptávka po heroinu bude kriminalitu vztahovat na cennější zboží a bude nutit aktéry více riskovat, než aktéry požadující pervitin. Jakou měrou přispívá kriminalita ke stabilizaci ekonomického statusu aktérů? Tato otázka poodkrývá již zmíněnou problematiku obstarání prostředků na drogu samotnou a celkově mapuje ekonomické taktiky konkrétních jedinců. Do jaké míry participují jedinci na legálním ekonomickém systému například stálým zaměstnáním, nebo podporují takzvanou šedou ekonomiku námezdní formou pracovní činnosti či využívají pouze kriminálních praktik v prostoru ilegální ekonomiky (Bourgouis 1989). Tato otázka by taktéž měla poodkrýt perspektivu samotných aktérů ve vztahu ke kriminální činnosti. Tj. zda ji jako kriminální definují nebo u nich dochází k určité formě neutralizace kriminálního jednání a následné interpretace jako něčeho, k čemuž jsou donuceni, a tudíž tato činnost není, nebo nebude vnímána jako kriminální (Sykes, Matza 1957). Jak velká je souvislost mezi dlouhodobějším užíváním ilegálních návykových látek a bezdomovectvím? Je důvodný předpoklad, že životní styl a konečně tedy praktiky spojené s užíváním drog sebou nesou i velkou ekonomickou zátěž na jedince a změnu jeho sociálního statusu. Aktér nebude schopen stabilně užívat finanční prostředky k placení nájemného, nebo jiných plateb souvisejících se správou místa k bydlení (Bourgouis, Schonberg 2009). Jestliže nebude osoba dostatečně zabezpečena sítí spřízněných aktérů, kteří budou ochotni dočasně poskytnout místo k bydlení, bude nucena žít na ulici popřípadě jiných veřejných místech. Otázkou tedy bude, jak rychlý je tento proces a jak bude souviset s předchozím jednáním aktéra, dejme tomu před upadnutím do fatální závislosti. V souvislosti s výše zmíněnými procesy bude v průběhu práce zmíněno několik konkrétních případů, jež by měly dokreslit tuto skutečnost.cs
dc.format66 s. (111 838)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjecttěžcí uživatelé drogcs
dc.subjectdrogycs
dc.subjectilegální látkycs
dc.subjectdrogová závislostcs
dc.subjectpervitincs
dc.subjectheroincs
dc.subjectsubutexcs
dc.subjectsubsistencční strategiecs
dc.subjectilegální ekonomikacs
dc.subjectšedá ekonomikacs
dc.subjectkaždodenní praktikycs
dc.subjectkaždodenní taktikycs
dc.subjecturbánní prostředícs
dc.subjectbezdomovectvícs
dc.titleKaždodenní praktiky uživatelů drogcs
dc.title.alternativeEveryday practise of drugs users in urban enviromenten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra antropologiecs
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedAim of this diploma thesis is to analyze data from ethnographical research, conducted in selected urban localizations, in frame of observations of everyday tactics applied by users of ?hard drugs?. I pay attention for example for relations between forms of subsistence, criminality and using illegal substances, with strong accent on king of substance; in effect: if there are any differences between everyday practices in connection of type of using substance. This situation is always strongly connected with economic status of ?actor? and getting social status of ?homeless person?: these types of observations are also one of aims of this research. In different words I can interpreted it as causalities between using ?hard drugs? and phenomenon of homelessness. Researched population are user of ?hard drugs? by injections in concrete urban environment. There are actors expected for significant presenting of researched problem. I choose them in frame of purpose-build selection, seconded by theoretical sources and knowledge about researched area and environment from my bachelor paper and membership in organizations working in area of social work with drug?s addicted people. In frame of this work I created three research question, for which I tried to answer. a) Which kind of substations are using in choose area, and mostly witch one is the most popular one? Every substance has characteristically users, with specific needs. Some of substances are for example possible to make homemade, other definitely not. Type of drug, which must be buy from middleman has other different value than substance possible to prepare from easy accessed sources. Of course it has connection with different practices, and combines other practices and social behaviors, which could be similar, but never the same. For example: criminal behaviors will be point of intersection in case of the most number of drug?s users, but supply and demand for heroin will related criminality with more valuable goods, and will press ?actors? for taking bigger risk than for example ?actors? which are using ?pervitin?. b) In which scale and measure criminality has contribution to stabilization of economic status of ?actors?? This question uncovering aforementioned issue of organization financial means for single drug, and generally mapped economic tactics of selected individuals. How deep these individuals participate in legal economic system, for example by regular employment, or how they supporting ?grey economic zone? in hacked forms of work activities, or how they used only criminal practices in area of illegal economy (Bourgouis 1989). This question also have to shows perspective of individual ?actors? in relation with criminal behaviors: how they define criminality, and in which way they are using form of neutralization in case of criminal act, and finally: interpretation of criminality as something that they are forced for, and this activity won?t be interpreting as criminal (Sykes, Matza 1957). c) How big is relation between long-time using illegal, addicted substances and homelessness? Reasonable is assumption, that life-style and (in these cases) practices connected with using drugs giving great economical ballast for individual, which is connected with change of social status. ?Acton? won?t be able to stabile using financial means for paying a rent or other payments connected with accommodation and place to life ((Bourgouis, Schonberg 2009). If this person won?t be enough saved by network of related ?actors? (which are able to offer contemporary place to accommodation), he will be forced to live on the street, or other public places. In this case question is: how fast is this process, and in which way will be connected from past behaviors of ?actor?, for example before falling down into this addiction. In relation with aforementioned processes, in course of this thesis is presenting some concrete example, which are sketch this matter of facts.en
dc.subject.translatedhard drugs usersen
dc.subject.translateddrugsen
dc.subject.translatedillegal substancesen
dc.subject.translateddrug addictionen
dc.subject.translatedpervirinen
dc.subject.translatedheroinen
dc.subject.translatedsubutexen
dc.subject.translatedsubsistence strategiesen
dc.subject.translatedillegal economyen
dc.subject.translatedunderground economyen
dc.subject.translatedeveryday practiceen
dc.subject.translatedeveryday tacticsen
dc.subject.translatedurban environment homelessnessen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kazdodenni praktiky uzivatelu drog v urbanim prostredi KUNASEK_2013 .pdfPlný text práce725,27 kBAdobe PDFView/Open
Kunasek_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Kunasek_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Kunasek_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce278,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8527

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.