Název: Mentální znevýhodnění jako stigma pro pečující členy rodiny
Další názvy: Mental Disability as a Stigma for Taking Care families members
Autoři: Pušová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Zíková, Tereza
Oponent: Baslová, Michala
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8530
Klíčová slova: mentální znevýhodnění;stigma;pečující členové rodiny;self-stigma;veřejné stigma;rodina
Klíčová slova v dalším jazyce: mental disability;stigma;taking care families members;self-stigma;public stigma;family
Abstrakt: Práce se věnuje osobám, které pečují o členy své rodiny s mentálním znevýhodněním. Vymezení mentálního znevýhodnění se pohybuje na poli jak mentální retardace, tak i demence. Cílem práce bylo odhalení zdrojů stigmatizace osob pečující o členy rodiny s mentálním znevýhodněním. Za metodu sběru dat byl zvolen polostrukturovaný rozhovor se předem vytvořenou osnovou. Z proběhlých rozhovorů byly identifikovány zdroje stigmatizace pečujících jako je okolí rodiny, které nemá dostatečnou znalost problematiky mentálního znevýhodnění. Odhaleno bylo jak veřejné stigma, selfstigma, tak i courtesy stigma.
Abstrakt v dalším jazyce: Main topic of my diploma thesis is category of people who are caring for family members with mental disabilities. Definition of mental disabilities is connected halfly with mental retardation and halfly witch dementia. Aim of my work was to discover sources of stigmatization in case of people who are caring for family members with mental disability. For method of data collection I decided for half-structured interview with earlier prepared outline. In my interviews I found and identified sources of stigmatization in case or caring family members as: people?s environment around families, which don?t have satisfactory knowledge about issues of mental disability. I exposed: public stigma, self-stigma and courtesy stigma.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Pusova.pdfPlný text práce528,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pusova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pusova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pusova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce278,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8530

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.