Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHavelková, Petra
dc.contributor.authorAnderle, Jakub
dc.contributor.refereeVelemínský, Petr
dc.date.accepted2013-01-23
dc.date.accessioned2014-02-06T12:42:12Z
dc.date.available2012-09-04cs
dc.date.available2014-02-06T12:42:12Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2012-12-17
dc.identifier54901
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8534
dc.description.abstractTématem mé práce bylo studium entezopatických změn na místech svalových úponů na kostře kosterních souborů z prostředí raně středověkých Čech. Soubory pocházejí z pohřebišť, u kterých především jejich rozdílná poloha a prostorové vztahy s dalšími komponentami v rámci Libické sídelní aglomerace daly podnět k předpokladu, že na těchto pohřebištích budou zastoupeni představitelé jiných společenských vrstev. První pohřebiště v centru osídlení Libice na opevněné akropoli hradiště navazuje na významnou církevní stavbu a pravděpodobně sídlo nobility (N = 57). Druhé pohřebiště, které se nachází v Kaníně na druhém břehu řeky Cidliny, představovalo pravděpodobně poslední místo odpočinku pro široký okruh obyvatel hradiště a jeho okolí (N = 17). Tato pohřebiště byla vybrána s cílem pokusit se nalézt další evidenci a nové poznatky k historickým a archeologickým pramenům a představám o sociálním rozvrstvení ranně středověké společnosti a způsobu života, mimo jiné rozdílných činnostech a rozdílných nárocích na fyzickou aktivitu. Výše uvedené soubory byly zpracovávány modifikovanou metodou Sebastiena Vilotta (Vilotte, 2006). Pozornost byla věnována pouze kostře končetin. Mezi skupinami hodnocených úponů se objevil výrazný rozdíl ve výskytu entezopatií, a to vysoký počet těchto změn u skupiny fibrózních úponů oproti zastoupení těchto změn ve skupinách fibrokartilaginózních úponů. Dále byla prokázána pozitivní korelace výskytu a míry projevení entezopatií s vyšším věkem. U sledovaných jedinců ze souboru z akropole hradiště Libice byla sledována míra projevení změn na místech svalových úponů na kostře mezi pohlavími.cs
dc.format68 s. (109 055 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=54901-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectentezopatiecs
dc.subjectfyzická aktivitacs
dc.subjectsociální oranizacecs
dc.subjectživotcs
dc.subjectraný středověkcs
dc.subjectLibice nad Cidlinoucs
dc.subjectKaníncs
dc.titleZměny v oblastech úponů jako ukazatel fyzické zátěže u středověké populace s přihlédnutím k odlišným životním podmínkámcs
dc.title.alternativeEntheseal changes as indicator of physical activity in medieval population in consideration to the different living conditionsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra antropologiecs
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe theme of my work was the study of enthezopatical changes in the places of muscular ligaments at the skeleton at two skeletal complexes from the early medieval Czech lands. The complexes come from the burial sites with different position and spatial connections with other components within the settlement agglomeration of Libice. This is the reason of the thought, that there will be buried people from different social classes. The first burial site is in the centre of Libice, at the fortified acropolis of the hillfort (N=57). It follows the significant ecclesiastic building and also the probable settlement of elite. The second burial site, which is located in Kanín on the other riverside of Cidlina, is probably the place of last eternal rest for the wide circle of the inhabitants from the fortified settlement and its surroundings (N=17). These burial sites were chosen to try to find other evidence and new knowledge for historical and archaeological sources and ideas about the social stratification of the early medieval society and about the way of living, besides other things of the different activities and different demands on the physical activity. The above mentioned complexes were processed by the modified method of Sebastien Vilotte (Vilotte, 2006). The attention was paid just to the ligaments at the skeleton of limbs. Between groups of evaluated ligaments was found strong difference in the presence of enthezopaties. There is the high number of the changes in a group of fibrous ligaments in comparison with the presence of these changes in the groups of fibrocartilaginous ligaments. There was also proved the positive correlation in the presence and rate of show of enthezopaties with the higher age. There was also observed the rate of show of changes at the places of the muscular ligaments between male and female sex by the observed individuals from the complex of the acropolis of Libice hillfort. Especially on the basis of two-selection test for the non-paired organization was found statistically significant difference in the presence of enthezopaties between male and female.en
dc.subject.translatedenthesopathyen
dc.subject.translatedMSMen
dc.subject.translatedoccupational stress markersen
dc.subject.translatedsocial organizationen
dc.subject.translatedlifeen
dc.subject.translatedearly middle agesen
dc.subject.translatedLibice nad Cidlinouen
dc.subject.translatedKanínen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jakub Anderle_15 _12_2012_Diplomova prace.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
DP Anderle 2013.pdfPosudek vedoucího práce4,19 MBAdobe PDFView/Open
DP Anderle 2013.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce4,19 MBAdobe PDFView/Open
DP Anderle 2013.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce4,19 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8534

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.