Title: Regionální francouzštiny
Other Titles: Regional french
Authors: Potůčková, Nikola
Advisor: Horová, Helena
Referee: Vondráková, Sylvie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8540
Keywords: regionální francouzština;Francie;původ galo-románský;běžná francouzština;regionalismus fonetický;regionalismus gramatický;regionalismus lexikální;regionalismus frazeologický;dialekt;francouzština oksitánská;francouzština franko-provensálská;region;slovník
Keywords in different language: regional french;France;gallo-romance origin;common french;phonetic regionalism;grammatical regionalism;lexical regionalism;phraseological regionalism influence;dialect;occitan french;franco-provencal french;region;dictionary
Abstract: Práce se zabývá regionálními variantami francouzštiny galo-románského původu na území Francie První kapitola je věnována regionální francouzštině obecně. A v dalších kapitolách se snažíme o nastínění jednotlivých variant francouzštin zejména z hlediska fonetického a gramatického v oblasti jazyků d´oil, okcitánské a v oblasti franko-provensálské. V praktické části pak vypracováváme slovník s lexikálními a frazeologickými regionalismy
Abstract in different language: This work deals with regional variations of french of Galo-Romance origin in France. First chapter is devoted to regional french in general. And in the following chapters we try to outline particular variations of french in the area of Oil Languages and Occitan and Franco-Provencal area - especially from the phonetic and grammatical point of view. In practical part we eleborate a dictionnary with lexical and phraseological regionalisms.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Nikola Potuckova 2013, Les francais regionaux.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
Potuckova_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce596,2 kBAdobe PDFView/Open
Potuckova_oponent.PDFPosudek oponenta práce571,33 kBAdobe PDFView/Open
Potuckova_obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce500,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8540

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.