Název: Příslovce a příslovečná slovní spojení ve francouzském tisku
Další názvy: Adverbs and adverbial phrases in the French press
Autoři: Podzimková, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Koláříková, Dagmar
Oponent: Vondráková, Sylvie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8541
Klíčová slova: adverbes;locutions adverbiales;formation;fonction;place;classement;analyse
Klíčová slova v dalším jazyce: adverbs;adverbial phrases;formation;function;position;classification;analysis
Abstrakt: Tato bakalářská práce si klade za cíl definovat a vysvětlit, co to jsou adverbia, s jakými typy se můžeme setkat, jak jsou tvořeny či používány ve větě a v neposlední řadě také, jaká adverbia a příslovečná sousloví se nejčastěji vyskytují ve francouzském tisku. Vědomosti získané v teoretické části jsou prakticky aplikovány ve druhé části práce, konkrétně v analýze novinových článků z francouzských deníků Le Figaro a Le Monde.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis is to define and explain what the adverbs are, with which types of adverbs we can meet, how they are created or used in the phrase but also which adverbs and adverbial phrases are the most common in the French press. Pieces of knowledge obtained in the theoretical part are practically applied in the second part of the bachelor thesis, specifically in the analysis of the newspaper articles from the French dailies Le Figaro and Le Monde.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Podzimkova_Andrea.pdfPlný text práce778,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Podzimkova_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce765,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Podzimkova_oponent.PDFPosudek oponenta práce595,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Podzimkova_obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce470,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8541

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.