Název: Stanovení hlavních parametrů ovlivňující přilnavost a odolnost povlaků žárových nástřiků vytvořených elektrickým obloukem
Další názvy: Determination of the main parameters influencing the adhesion and durability thermally sprayed coatings created by an electric arc
Autoři: Líbal, Martin
Vedoucí práce/školitel: Kříž, Antonín
Kaška, Václav
Oponent: Beneš, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8629
Klíčová slova: renovace;žárové nástřiky;vlastnosti povlaků;zkouška přilnavosti;dry sand/rubber wheel test;opotřebení
Klíčová slova v dalším jazyce: renovation;thermal spraying;coating properties;adhesion test;dry sand/rubber wheel test;wear
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je vyhodnotit tloušťky vrstev přídavných materiálů vytvořených elektrickým obloukem na zařízení OSU G30/4, které je ještě možné na strojní součásti nanášet, aniž by došlo ke snížení funkčnosti povlaků. V teoretické části jsou popsány nejčastěji používané renovační technologie, struktura a vlastnosti žárových nástřiků, metody vytváření povlaku žárovým nástřikem, technologický postup vytváření žárových nástřiků a druhy přídavných materiálů. V praktické části jsou nejvhodnějšími metodami hodnoceny tři typy přídavných materiálů o různých tloušťkách. Hodnocení adhezivní pevnosti se provedlo pomocí tahové zkoušky, odolnost proti opotřebení byla vyhodnocena metodou Dry Sand/Rubber Wheel test. Dále byla naměřena tvrdost vrstev, mikrotvrdost a pórovitost.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of diploma thesis is to evaluate the thicknesses of the layers of additional materials created by an electric arc on the device OSU G30/4, which is still possible to apply on machine parts, without reducing the functionality of the coatings. In the theoretical part are describes the most commonly used renovation technology, structure and properties of thermally sprayed coatings, methods of creating thermal spraying, technological process of creating thermally sprayed coatings and types of additional materials. In the practical part, are the most appropriate methods evaluated three types of additional materials of different thicknesses. Evaluating of adhesive strength was performed using tensile test, the wear resistance was evaluated by Dry Sand/Rubber Wheel test. Furthermore, was measured the hardness of layers, microhardness and porosity.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KMM) / Theses (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE_LIBAL MARTIN.pdfPlný text práce5,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_Libal.tifPosudek vedoucího práce109,77 kBTIFFZobrazit/otevřít
OP_Libal.tifPosudek oponenta práce301,11 kBTIFFZobrazit/otevřít
Prubeh_Libal.tifPrůběh obhajoby práce69,07 kBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8629

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.