Title: Návrh frézovacího zařízení pro soustruhy SR upínaného do revolverové hlavy se svislou osou otáčení
Other Titles: Design of a machining unit for SR lathes held in a revolving turret with a vertical axis of rotation.
Authors: Drexler, Tomáš
Advisor: Lašová, Václava
Pavlík, Petr
Referee: Liška, Zdeněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8721
Keywords: frézovací zařízení;soustruh SR;revolverová hlava;CAD;MKP;tuhost;pevnost
Keywords in different language: milling unit;lathe SR;revolving turret;CAD;FEM;stiffness;strength
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem frézovacího zařízení upínaného do revolverové hlavy. Teoretická část práce obsahuje popis soustruhů SR, konkurenčních zařízení a popis revolverových hlav. Návrhová část zahrnuje postup návrhu od neznámého zařízení po popis konkrétních variant s výběrem optimální. Vybraná varianta je dále detailně popsána a návrh jednotlivých částí je podložen technickými výpočty. Konstrukční návrh je dále softwarově podpořen CAD/CAE systémem NX 8.5 od modelování k MKP analýzám.
Abstract in different language: This master thesis describes design of a machining unit held in a revolving turret. The theoretical part deals with a description of the SR lathes, competitive units and revolving turrets. The practical part includes a design process from an unknown unit to selection of the optimal variant. This variant is then described in details and design of individual components is substantiated by engineering calculations. The engineering design is supported by CAD/CAE software from modeling to FEM analyzes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Drexler_2013.pdfPlný text práce23,09 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Drexler.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Drexler.pdfPosudek oponenta práce761,62 kBAdobe PDFView/Open
Drexler.pdfPrůběh obhajoby práce1,04 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8721

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.