Název: Návrh frézovacího zařízení pro soustruhy SR upínaného do revolverové hlavy se svislou osou otáčení
Další názvy: Design of a machining unit for SR lathes held in a revolving turret with a vertical axis of rotation.
Autoři: Drexler, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Lašová, Václava
Pavlík, Petr
Oponent: Liška, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8721
Klíčová slova: frézovací zařízení;soustruh SR;revolverová hlava;CAD;MKP;tuhost;pevnost
Klíčová slova v dalším jazyce: milling unit;lathe SR;revolving turret;CAD;FEM;stiffness;strength
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá návrhem frézovacího zařízení upínaného do revolverové hlavy. Teoretická část práce obsahuje popis soustruhů SR, konkurenčních zařízení a popis revolverových hlav. Návrhová část zahrnuje postup návrhu od neznámého zařízení po popis konkrétních variant s výběrem optimální. Vybraná varianta je dále detailně popsána a návrh jednotlivých částí je podložen technickými výpočty. Konstrukční návrh je dále softwarově podpořen CAD/CAE systémem NX 8.5 od modelování k MKP analýzám.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis describes design of a machining unit held in a revolving turret. The theoretical part deals with a description of the SR lathes, competitive units and revolving turrets. The practical part includes a design process from an unknown unit to selection of the optimal variant. This variant is then described in details and design of individual components is substantiated by engineering calculations. The engineering design is supported by CAD/CAE software from modeling to FEM analyzes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Drexler_2013.pdfPlný text práce23,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Drexler.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Drexler.pdfPosudek oponenta práce761,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Drexler.pdfPrůběh obhajoby práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8721

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.