Název: Rousseauova kritika tradičního osvícenského pojetí člověka
Další názvy: Rousseau's criticism of the traditional Enlightenment conception of human
Autoři: Černá, Blanka
Vedoucí práce/školitel: Stark, Stanislav
Oponent: Kastnerová, Martina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8765
Klíčová slova: osvícenství;Jean Jacques Rousseau;přirozený stav;sociální nerovnost;společenská smlouva;svoboda;věda a umění;Condorcet;pokrok
Klíčová slova v dalším jazyce: enlightenment;Jean Jacques Rousseau;state of nature;social inequality;social contract;freedom;science and art;Condorcet;progress
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je představitel francouzského osvícenství Jean-Jacques Rousseau a jeho uvažování o člověku a lidské společnosti. V první části práce jsou vymezeny všeobecné rysy osvícenství. Pohled je zaměřen i na francouzské osvícenství. Následná část práce zahrnuje analýzu ústředních pojmů Rousseauovy filozofie, kterými jsou přirozený stav, sociální nerovnost, teorie společenské smlouvy a svoboda. Obsahem práce je rovněž Rousseauův postoj k vědám a umění. V závěru práce je Rousseauův pesimistický postoj k pokroku konfrontován s optimistickým postojem francouzského osvícence Condorceta.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this bachelor's paper is the representative of the French Enlightenment, Jean-Jacques Rousseau and his thinking about human beings and human society. In the first part of the paper general features of the Enlightenment are defined. It also focuses on the French Enlightenment. The following part of the paper includes an analysis of the central concepts of Rousseau's philosophy, which are the natural state, social inequality, social contract theory and freedom. The content of the work includes also Rousseau's attitude to the sciences and art. At the end of the paper Rousseau's pessimistic attitude toward progress has been confronted with the optimistic attitude of the French Enlightener Condorcet.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Cerna Blanka.pdfPlný text práce311,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerna_Stark.docPosudek vedoucího práce63,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Cerna_Kastnerova.rtfPosudek oponenta práce1,49 MBRTFZobrazit/otevřít
Cerna_Blanka.pdfPrůběh obhajoby práce525,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8765

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.