Název: Klášter "Zlatá Koruna". Dějiny - osobnosti - současnost
Další názvy: The Monastery "Zlatá Koruna". The History - Personalites and the present
Autoři: Ondřichová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Neupauer, Eduard
Oponent: Demjančuková, Dagmar
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8783
Klíčová slova: klášter;mniši;konvent;opat;řehole;reformní mnišství;cisterciáci;gotika;klášter Zlatá Koruna;klášter Citeaux;klášter Morimond;klášter Heiligenkreuz;klášter Plasy
Klíčová slova v dalším jazyce: monastery;monks;convention;abbé;monastic rule;reformist movement;cistercian order;gothic style;monastery Zlatá Koruna;monastery Citeaux;monastery Morimond;monastery Heiligenkreuz;monastery Plasy
Abstrakt: Základ práce tvoří přehled o cisterckém řádu na našem území, jehož příchod do českých zemí je datován od 1. pol. 12. století. Činnost tohoto řádu v našich zemích je v práci zpracován na pozadí vzniku západokřesťanského mnišství a následně vzniku benediktýnského a samotného cisterckého hnutí. Snahou autorky je přiblížit propracovaný cistercký způsob klášterního života a porovnat ho s konkrétními historickými souvislostmi. Popisy vzniku a života prvních pěti mužských českých cisterckých klášterů se autorka pokouší vysledovat vliv zakladatelů řádových domů na jejich hospodářskou prosperitu. Prostřednictvím podrobněji rozebraného života jihočeského kláštera Zlatá Koruna jsou vyjádřeny konkrétní záměry královského zakladatele i snahy vlivné šlechty zasahovat do chodu celého opatství. Současnost kláštera Zlatá Koruna je v práci popsána již od roku 1785, kdy císař Josef II. ruší činnost této jihočeské mnišské komunity. Samotné budovy konventu potom slouží nejprve průmyslu a později komunistickým záměrům. Oba tyto záměry přinesly Zlaté Koruně málem zkázu.
Abstrakt v dalším jazyce: The basis of this this work constitutes the general knowledge about the Cistercian order in our area, whose arrival to the Bohemian countries has been dated since the 1. half of the 12. century. This order?s aktivity in our country is worked in this work on the background of origin of the monks in the spirit of west-Christian and afterwards of origin of Benedictine and Cistercian movement itself.The author?s effort is to describe the sophisticated Cistercian way of life in the monastery and to compare it with concrete historical connections.Through the descriptions of the origin and life of first five men?s Bohemian Cistercian monasteries the author tries to find out the influence of the order houses? founders on their economic prosperity. Through in detail described life in south Bohemian monastery Zlatá Koruna the concrete intentions of the royal founder and efforts of the influential nobility to interfere in working of the whole abbey are expressed. The present of the monastery Zlatá Koruna is described since 1785, when emperor Josef II. revoked aktivity of this south Bohemian monastic comunity. The buildings of the convention are used then for industry and later for communistic intentions. Both these intentions caused nearly the destruction of Zlatá Koruna.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP HUM 2013 Ondrichova pdf.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP - vedouci Neupauer - Ondrichova.docPosudek vedoucího práce58,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Ondrichova_Demjancukova.docPosudek oponenta práce60 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Ondrichova_Lenka.pdfPrůběh obhajoby práce320,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8783

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.