Název: Rudolf II. a Praha
Další názvy: Rudolf II. and Prague
Autoři: Boříková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Kodet, Roman
Oponent: Skřivan, Aleš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8837
Klíčová slova: Rudolf II.;Praha;renesance;manýrismus;školství;architektura;sběratelství;pražský císařský dvůr;umění;alchymie;úpadek Prahy
Klíčová slova v dalším jazyce: Rudolf II.;Prague;renaissance;mannerism;education;architecture;collecting;Prague Imperial court;art;alchemy;decline Prague
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá vztahem Rudolfa II. k Praze. První kapitola popisuje Rudolfovu osobnost, španělskou výchovu a jeho nástup k moci s počátky vlády. Druhá kapitola uvádí důvody Rudolfova přestěhování se do Prahy, podobu Prahy roku 1583, dobovou atmosféru, školství a vzdělanost a architektonickou činnost. Třetí kapitola má za účel vylíčit kulturu, kterou Rudolf dokázal během svého pražského pobytu vybudovat. Je zde proto popsána tradice sběratelství a mecenášství, pražský císařský dvůr, umění a alchymistická činnost. V poslední kapitole je uveden dopad Rudolfovy vlády na Prahu a její úpadek po císařově smrti.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s work deals with Rudolf II. relationship to Prague. The first chapter describes the personality of Rudolf, the Spanish upbringing and his rise to power with the beginnings of government. The second chapter presents the reasons Rudolf´s relocation to Prague, the appearance of Prague in 1583, the period atmosphere, the education and scholarship and the architectural activity. The third chapter has the purpose portray the culture, which Rudolf proves during his stay in Prague construct. There is therefore described the tradition of collecting and patronage, the Prague Imperial court, the art and the alchemical activity. In the final chapter is outlined impact of Rudolf´s government on Prague and its decline after emperor´s death.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace.pdfPlný text práce829,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Borikova_Kodet.docxPosudek vedoucího práce52,04 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Borikova_Skrivan.rtfPosudek oponenta práce2,03 MBRTFZobrazit/otevřít
Borikova_Michaela.pdfPrůběh obhajoby práce403,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8837

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.