Title: Rudolf II. a Praha
Other Titles: Rudolf II. and Prague
Authors: Boříková, Michaela
Advisor: Kodet, Roman
Referee: Skřivan, Aleš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8837
Keywords: Rudolf II.;Praha;renesance;manýrismus;školství;architektura;sběratelství;pražský císařský dvůr;umění;alchymie;úpadek Prahy
Keywords in different language: Rudolf II.;Prague;renaissance;mannerism;education;architecture;collecting;Prague Imperial court;art;alchemy;decline Prague
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vztahem Rudolfa II. k Praze. První kapitola popisuje Rudolfovu osobnost, španělskou výchovu a jeho nástup k moci s počátky vlády. Druhá kapitola uvádí důvody Rudolfova přestěhování se do Prahy, podobu Prahy roku 1583, dobovou atmosféru, školství a vzdělanost a architektonickou činnost. Třetí kapitola má za účel vylíčit kulturu, kterou Rudolf dokázal během svého pražského pobytu vybudovat. Je zde proto popsána tradice sběratelství a mecenášství, pražský císařský dvůr, umění a alchymistická činnost. V poslední kapitole je uveden dopad Rudolfovy vlády na Prahu a její úpadek po císařově smrti.
Abstract in different language: This bachelor´s work deals with Rudolf II. relationship to Prague. The first chapter describes the personality of Rudolf, the Spanish upbringing and his rise to power with the beginnings of government. The second chapter presents the reasons Rudolf´s relocation to Prague, the appearance of Prague in 1583, the period atmosphere, the education and scholarship and the architectural activity. The third chapter has the purpose portray the culture, which Rudolf proves during his stay in Prague construct. There is therefore described the tradition of collecting and patronage, the Prague Imperial court, the art and the alchemical activity. In the final chapter is outlined impact of Rudolf´s government on Prague and its decline after emperor´s death.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce829,56 kBAdobe PDFView/Open
Borikova_Kodet.docxPosudek vedoucího práce52,04 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Borikova_Skrivan.rtfPosudek oponenta práce2,03 MBRTFView/Open
Borikova_Michaela.pdfPrůběh obhajoby práce403,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8837

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.