Název: Téma ženy ve filozofii
Další názvy: Theme of women in philosophy
Autoři: Jopková, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Kratochvíl, Miloš
Oponent: Havelková, Michaela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8857
Klíčová slova: ženský rod;mužský rod;rodina;společnost;sociální role;pohlavní diference;teorie spravedlnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: feminine gender;male gender;family;society;social roles;gender differences;theories of justice
Abstrakt: Má bakalářská práce přináší pohled na vývoj ženy a jejího pojetí v rámci filozofické tradice. Je zde popsán obraz ženy zachycený v dílech filozofických autorů od dob antiky až po současnost. Práce se zaměřuje zejména na popis postavení ženy v rámci společnosti a na jeho srovnání s postavením mužů, dále na rozdílnost mezi pohlavími a důsledky z ní plynoucích. Poté zohledňuje podstatu stávající společnosti nastavené dle systému rodu.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor work provides insight into the development of women and their conception of the philosophical tradition. There is described a picture of a woman caught in the philosophical works of artists from ancient times to the present. The work focuses on the description of the status of women in society and its comparison with men, as well as the disparity between the sexes and the consequences resulting from it. After that reflects the principles the existing society set up by the gender system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce945,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jopkova_Kratochvil.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFZobrazit/otevřít
Jopkova_Havelkova.rtfPosudek oponenta práce2,04 MBRTFZobrazit/otevřít
Jopkova_Nikola.pdfPrůběh obhajoby práce342,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8857

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.