Název: Vznik Československa
Další názvy: The Creation of Czechoslovakia
Autoři: Pěchoučková, Iva
Vedoucí práce/školitel: Kodet, Roman
Oponent: Novotný, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8861
Klíčová slova: předválečná politika;politická situace;nacionalismus;emigrace;zahraniční odboj;československé legie;diplomatické tahy;rok 1918;vznik Československa
Klíčová slova v dalším jazyce: pre-war politics;political situation;nationalism;emigration;foreign resistance;czechoslovak legions;diplomatic moves;year 1918;creation of Czechoslovakia
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o vzniku Československa. Ve své práci jsem zamýšlela zachytit strastiplnou a dlouhou cestu ke vzniku samostatné republiky. Největší pozornost jsem věnovala právě době před jejím vznikem. V první kapitole jsem se pokusila analyzovat situaci před první světovou válkou a popsat postavení českých zemí v habsburské monarchii. Stranou jsem nemohla nechat ani otázku politické situace, jak se zde vyvinula. Nejrozsáhlejší část mojí práce byla věnována období první světové války. Popisuji zde německý nacionalismus, který po vypuknutí války gradoval v habsburské monarchii, dále politickou situaci na půdě habsburské monarchie, ale i světové politické dění, jež ovlivnilo československou otázku. Stranou nezůstal ani český a slovenský odboj, čeští a slovenští politici v exilu a ani Československé legie v zahraničí. Dále jsem se snažila popsat situaci, jež v průběhu války panovala na Slovensku. V další části jsem přiblížila rok 1918. Zde jsem chronologicky zaznamenala jednotlivé důležité události tohoto roku tak, abych plynule přešla k 28. říjnu 1918. Poslední část je věnována právě 28. říjnu 1918. Nemohu však skončit tímto datem a přitom nezmínit situaci, která nastala bezprostředně po vyhlášení Československé republiky. Práce končí popisem počátků formování nového státu .
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the formation of Czechoslovakia. In my work I intended to capture the arduous and long journey to the creation of an independent republic. The greatest attention was devoted to the time just before the start of this process. In the first chapter I attempted to analyze the situation before World War I and describe the position of the Czech lands in the Habsburg monarchy. I could not leave aside the question of the political situation which developed here.The largest part of my work has been devoted to the First World War. I describe German nationalism, which culminated after the outbreak of war in the Habsburg monarchy, as well as the political situation on the ground of the Habsburg monarchy as well as world political events that affected the Czechoslovak situation. I didn´t leave aside the Czech and Slovak national resistance, Czech and Slovak politicians in exile, nor the Czechoslovak legions abroad. Next I tried to describe the situation that prevailed during the war in Slovakia.In the next part, I approached the year 1918. Here I put down chronologically the individual important events and so I switched smoothly to 28 October 1918. The last section is devoted to 28th October 1918. Of course I couldn´t stop by this date and I had to mention the issues which occurred immediately after the proclamation of the Czechoslovak Republic. The work ends with a description of the early formation of the new state.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vznik Ceskoslovenska.pdfPlný text práce595,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pechouckova_Kodet.docxPosudek vedoucího práce51,96 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
BP_pechouckova_novotny.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Pechouckova_Iva.pdfPrůběh obhajoby práce266,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8861

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.