Název: Láska a nenávist
Další názvy: Love and hate
Autoři: Lukešová, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Murgaš, Jaromír
Oponent: Hanzelínová, Lada
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8867
Klíčová slova: láska;nenávist;žárlivost;závislost;druhy lásky;destruktivita;anima;animus;manželství;archetyp stínu
Klíčová slova v dalším jazyce: love;hate;jealousy;addiction;types of love;destructiveness;anima;animus;marriage;archetype of shadow
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o výkladu lásky a nenávisti, zejména na základě dvou významných psychologů Ericha Fromma a Carla Gustava Junga. V úvodu je popsána obecná charakteristika lásky a nenávisti pomocí literatury Petera Laustera či M. Scott Pecka. V práci se zaměřuji na to, jak Erich Fromm ve svých stěžejních dílech pojednává o lásce a rozebírá jednotlivé druhy lásky. Dále se věnuji tomu, co je příčinou nenávisti a destruktivity podle E. Fromma. U Carla Gustava Junga jsem se zaměřila především na archetyp anima a animus, na jejichž základě se posléze dostávám k jeho pojetí manželství jako psychologického vztahu. Nenávist jako takovou, sám o sobě Jung přímo neřeší, avšak pomocí archetypů vztahující se k temné stránce člověka, lze vyčíst, co vede jedince ke špatnému jednání. Já rozebírám konkrétně jeho pojetí archetypu stín. V závěru shrnuji veškeré poznatky získané na základě studií v této práci.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s thesis deals with the interpretation of love and hate, especially on the basis of two important psychologists Erich Fromm and Carl Gustav Jung. The introduction describes the general characteristics of love and hate from literature by Peter Lauster or M. Scott Peck. In this thesis I focuse on how Erich Fromm in his key works talks about love and discusses the different kinds of love. Furthermore, I devode oneself to what is the cause of hate and destructiveness by E. Fromm. For Carl Gustav Jung I focuse mainly on the archetype of the anima and animus, on the basis of which then brings me to the concept of marriage as a psychological relationship. Jung ignores hate as itself but with the archetypes related to the dark side of human being, we can see what leads a regular man to bad behavior. I analyse specifically his concept of the archetype of the shadow. The conclusion summarizes all the knowledge gained from studies in this thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE SRPEN.pdfPlný text práce900,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lukesova_Murgas.docxPosudek vedoucího práce51,38 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
BP_LukesovaN_Hanzelinova nova.docxPosudek oponenta práce16,25 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Lukesova_Nikola0001.pdfPrůběh obhajoby práce537,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8867

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.