Název: Soap opery, denní seriály a jejich diváctvo
Další názvy: Soap operas, daytime serials and their viewers
Autoři: Heringová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Oponent: Kalvas, František
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8884
Klíčová slova: nízké a vysoké umění;populární kultura;soap opera;genderované žánry
Klíčová slova v dalším jazyce: low and high art;popular culture;soap opera;gendered genres
Abstrakt: Tato práce se zabývá zkoumáním diváctva českých soap oper, konkrétně jedné z nich - Ulice. Hlavním cílem práce bylo zjistit, jaké strategie legitimizace kulturních preferencí volí její divačky, a jaké naopak kritici/čky daného produktu populární kultury. Zároveň jsou zde diskutovány možné následky statusu diváka/čky soap opery pro sociální pozici jedinců, kteří se identifikují s těmito kulturními produkty. Také jsou zkoumány strategie kritiků/ček dané soap opery a jejich formulace s ohledem na rozlišování mezi vysokou a populární kulturou. Provedený výzkum byl založen na skupinových rozhovorech, focus groups, a hloubkových polostrukturovaných rozhovorech se ženami, které pravidelně sledují českou soap operu Ulice.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on examination of the viewers of Czech soap operas, in particular one of them named Ulice. The main aim of this thesis was to find out which strategies of legitimization of their culture preferences those viewers choose and which one choose the critics of such product of popular culture. The thesis also discusses the possible consequence of the status of the viewer of soap opera for the social position of those who identify themselves with these cultural products. It also deals with the strategies, which critics of this soap opera use and how are they formulated with respect to the distinction between high and popular culture. The research rest on group interviews, namely focus groups, and in-depth semi-structured interviews with the women who regularly view the Czech soap opera Ulice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Heringova_DP_2013.pdfPlný text práce587,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Heringova-DP vedouci.docPosudek vedoucího práce48,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Heringova_posudek-oponenta_.docPosudek oponenta práce41,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Heringova.JPGPrůběh obhajoby práce237,6 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8884

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.