Title: Materiální ohnisko ústavnosti
Other Titles: Material focus of the constitution
Authors: Kozel, Ladislav
Advisor: Vostrá, Zuzana
Referee: Odehnalová, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8926
Keywords: materiální ohnisko;čl. 9 odst. 2 Ústavy ČR;imperativ nezměnitelnosti;principy demokratického právního státu;právo lidu na odpor;nadpozitivní právo
Keywords in different language: material focus of the constitution;article 9 paragraph 2 of Constution of CR;imperative of inflexibility;right to revolution;supra-postive law
Abstract: Diplomová práce seznámí s podstatou a obsahem nejdůležitějšího ústavního východiska České republiky, tedy imperativem nezměnitelnosti podstatných náležitostí demokratického právního státu. Dále popisuje vznik a podstatu myšlenky materiálního ohniska a jeho podobu v jiných evropských státech. Diplomová práce dále definuje možnosti ochrany materiálního ohniska a roli Ústavního soudu při této ochraně. V poslední části pak popisuje některé nezměnitelné ústavní hodnoty, jako je svrchovanost lidu, ochranu základních práv a svobod, volnou soutěž politických stran, územní samosprávu, nezměnitelnost materiálního ohniska a další.
Abstract in different language: The thesis introduced the form and the content of the most important constitutional base of the Czech Republic, which is called the imperative of inflexibility of the democratic legal state. The thesis also describes the origin and the essence of the material focus idea and also the form of material focus in other European countries. Then the thesis defines possibilities of the material focus protection and the role of the Constitutional Court in this protection. The last part of this thesis describes some of the inalterable constitutional values. For example the sovereignty of the nation, protection of the fundamental rights and freedoms, free political competition, local government, inflexibility of material focus etc.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ladislav Kozel - Diplomova prace.pdfPlný text práce407,89 kBAdobe PDFView/Open
Kozel HO.pdfPosudek vedoucího práce764,03 kBAdobe PDFView/Open
Kozel OD.pdfPosudek oponenta práce883,96 kBAdobe PDFView/Open
Kozel prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce342,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8926

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.