Název: Materiální ohnisko ústavnosti
Další názvy: Material focus of the constitution
Autoři: Kozel, Ladislav
Vedoucí práce/školitel: Vostrá, Zuzana
Oponent: Odehnalová, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8926
Klíčová slova: materiální ohnisko;čl. 9 odst. 2 Ústavy ČR;imperativ nezměnitelnosti;principy demokratického právního státu;právo lidu na odpor;nadpozitivní právo
Klíčová slova v dalším jazyce: material focus of the constitution;article 9 paragraph 2 of Constution of CR;imperative of inflexibility;right to revolution;supra-postive law
Abstrakt: Diplomová práce seznámí s podstatou a obsahem nejdůležitějšího ústavního východiska České republiky, tedy imperativem nezměnitelnosti podstatných náležitostí demokratického právního státu. Dále popisuje vznik a podstatu myšlenky materiálního ohniska a jeho podobu v jiných evropských státech. Diplomová práce dále definuje možnosti ochrany materiálního ohniska a roli Ústavního soudu při této ochraně. V poslední části pak popisuje některé nezměnitelné ústavní hodnoty, jako je svrchovanost lidu, ochranu základních práv a svobod, volnou soutěž politických stran, územní samosprávu, nezměnitelnost materiálního ohniska a další.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis introduced the form and the content of the most important constitutional base of the Czech Republic, which is called the imperative of inflexibility of the democratic legal state. The thesis also describes the origin and the essence of the material focus idea and also the form of material focus in other European countries. Then the thesis defines possibilities of the material focus protection and the role of the Constitutional Court in this protection. The last part of this thesis describes some of the inalterable constitutional values. For example the sovereignty of the nation, protection of the fundamental rights and freedoms, free political competition, local government, inflexibility of material focus etc.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ladislav Kozel - Diplomova prace.pdfPlný text práce407,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozel HO.pdfPosudek vedoucího práce764,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozel OD.pdfPosudek oponenta práce883,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozel prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce342,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8926

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.