Název: Interaktivní výuka na 1. stupni ZŠ
Další názvy: Interactive education at primary school
Autoři: Maur, Martin
Vedoucí práce/školitel: Krotký, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8946
Klíčová slova: 1. stupeň základní školy;interaktivní výuka;multimediální výuka;interaktivní tabule
Klíčová slova v dalším jazyce: primary school;1st grade interactive education;multimedia education;interactive whiteboards
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá interaktivní výukou na 1. stupni ZŠ a jejími prvky a pomůckami na realizaci této výuky. V teoretické části se práce věnuje popsání základní prvků a možností, které souvisejí s interaktivní nebo multimediální výukou. Věnuje se multimediální, hypertextovým a hyper mediálním pomůckám. Shrnuje didaktické zásady, které jsou v popředí při tvorbě multimediálních prezentací. V jedné části textu je pojednání o interaktivních tabulích, kde autor rozporuje dříve uvedené výhody a nevýhody použití. Dále se teoretická část zaobírá prvky rozšiřující interaktivní výuku, konkrétně zde popisuje podlahový programovatelný robot a příklady činností s ním. V závěru práce nalezneme několik příkladů činností využití interaktivní tabule při výuce českém jazyka, matematiky a přírodovědy, které byly ověřeny v praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this thesis is an interactive teaching and its elements and tools for realization at the first stage of primary school. The theoretical part deals with the description of the basic elements and possibilities that are related to interactive and multimedia teaching. The thesis describes multimedia, hypertext and hypermedia tools. It summarizes the teaching principles which are main at the forefront of creating of multimedia presentations. There is a part of the text, where is mentioned some advantages and disadvantages of using interactive whiteboards. Furthermore, the theoretical part deals with elements extending interactive teaching, specifically describes a programmable floor robot and examples of activities with it. In conclusion, there are a few examples of the use of interactive whiteboards in teaching of Czech language, mathematics and science, which has been verified in practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
MartinMaur_DiplomovaPrace.pdfPlný text práce2,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Hodnoceni_vedouciho_Maur.pdfPosudek vedoucího práce53,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP pos. MaurIMG.pdfPosudek oponenta práce681,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maur - prot..pdfPrůběh obhajoby práce38,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8946

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.