Název: Jak vést předškolní děti k hodnotám demokratické společnosti (se zaměřením na mateřskou školu v Borovech)
Další názvy: How to guide preschool children to the values of a democratic society (focusing on Kindergarten in the Borovy)
Autoři: Kořínková, Klára
Vedoucí práce/školitel: Sovová, Pavla
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9006
Klíčová slova: hodnoty;mateřská škola;rodina;Borovy;učitelství
Klíčová slova v dalším jazyce: values;kindergarten;family;Borovy;teacher
Abstrakt: Předmětem této bakalářské práce je zjistit, co si předškolní děti představují pod danými hodnotami a jak je u dětí můžeme více rozvíjet. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část charakterizuje vývoj vybraných hodnot ve společnosti a její vliv. Praktická část je zaměřena na činnosti s dětmi, při kterých se s danými hodnotami setkávají. Dále je provedeno pozorování předškolních dětí během dne a dotazníkové šetření na zjištění, s jakými hodnotami a jakým typem výchovy se setkávají děti v rodině. Cílem této práce je navrhnout činnosti a přístupy učitelek k dětem, díky kterým se děti s danými hodnotami setkají, osvojí si je a pochopí jejich význam.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this thesis is to determine what pre-school children are below the given values and how children can develop more. The work is divided into two parts. The theoretical part describes the development of selected values in society and its impact. The practical part is focused on activities with children, in which the encounter with the given values. Further observations are preschool children during the day and a survey to determine to what values and what type of education experienced by children in the family. The aim of this work is to propose actions and attitudes of teachers towards children, thanks to which children with the given values meet, learn and understand their meaning.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce884,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Korinkova VP.pdfPosudek vedoucího práce38,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Korinkova OP.pdfPosudek oponenta práce47,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Korinkova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9006

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.