Title: Jak vést předškolní děti k hodnotám demokratické společnosti (se zaměřením na mateřskou školu v Borovech)
Other Titles: How to guide preschool children to the values of a democratic society (focusing on Kindergarten in the Borovy)
Authors: Kořínková, Klára
Advisor: Sovová, Pavla
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9006
Keywords: hodnoty;mateřská škola;rodina;Borovy;učitelství
Keywords in different language: values;kindergarten;family;Borovy;teacher
Abstract: Předmětem této bakalářské práce je zjistit, co si předškolní děti představují pod danými hodnotami a jak je u dětí můžeme více rozvíjet. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část charakterizuje vývoj vybraných hodnot ve společnosti a její vliv. Praktická část je zaměřena na činnosti s dětmi, při kterých se s danými hodnotami setkávají. Dále je provedeno pozorování předškolních dětí během dne a dotazníkové šetření na zjištění, s jakými hodnotami a jakým typem výchovy se setkávají děti v rodině. Cílem této práce je navrhnout činnosti a přístupy učitelek k dětem, díky kterým se děti s danými hodnotami setkají, osvojí si je a pochopí jejich význam.
Abstract in different language: The subject of this thesis is to determine what pre-school children are below the given values and how children can develop more. The work is divided into two parts. The theoretical part describes the development of selected values in society and its impact. The practical part is focused on activities with children, in which the encounter with the given values. Further observations are preschool children during the day and a survey to determine to what values and what type of education experienced by children in the family. The aim of this work is to propose actions and attitudes of teachers towards children, thanks to which children with the given values meet, learn and understand their meaning.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce884,65 kBAdobe PDFView/Open
Korinkova VP.pdfPosudek vedoucího práce38,16 kBAdobe PDFView/Open
Korinkova OP.pdfPosudek oponenta práce47,3 kBAdobe PDFView/Open
Korinkova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9006

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.