Název: Funkce médií ve výuce cizích jazyků se zaměřením na interaktivní tabuli
Další názvy: Functions of media in teaching of foreign languages with the intention of the interactive whiteboard
Autoři: Hanzlíčková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Krbůšková, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9039
Klíčová slova: médium;funkce médií;klasifikace médií;nová média;počítač;interaktivní tabule;kritéria pro výběr;cizojazyčná výuka
Klíčová slova v dalším jazyce: media;functions of media;classification media;new media;computer;interactivity board;criteria for selection;foreign language teaching
Abstrakt: Tato práce nese název Funkce médií ve výuce cizích jazyků se zaměřením na interaktivní tabuli, je strukturována do několika kapitol. Teoretická část je zaměřena na obecnou definici pojmu médium, dále na klasifikaci médií z jednotlivých hledisek. Je zde popisována funkce médií, které mohou tyto technické prostředky ve výuce cizích jazyků plnit. V současné době je možné se setkat s pojmem "nová média", mezi která řadíme především počítač s připojením na internet a interaktivní tabulí, která jsou také blíže popsána, a to z různých hledisek. V praktické části je zkoumána efektivita jednotlivých druhů médií v cizojazyčné výuce.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is called The Functions of Media in Teaching Foreign Language with a Focus on an Interactive Board. My work is structured into several chapters. The theoretical part is concerned with the term media generally. It presents some definitions, which are taken from books and internet sources. I characterize functions that media can fulfil in teaching foreign language. In following chapter I classify media into certain groups according to various criterions. I categorise the basic sorting of media as visual, audio and audiovisual. In connection to this, I mention that there is a possibility to meet with a new designation ?new media?. Nowadays the well-known new media are mainly a computer with an internet connection and an interactive board, which is very useful for teaching foreign languages. In accordance with my writing I focus on an interactive board from sundry viewpoints. I describe the technical point of view, how to use this technical tool in a lesson and what are its advantages and disadvantages. In the practical part, I survey how an interactive board affects students in learning foreign language and the popularity of this technical tool among students comparing with other media. From my survey, it is evident that an interactive board has a positive influence on students? success and it is very popular among students.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Baklarka_prace_Hanzlickova_Petra.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hanzlickova_vp.pdfPosudek vedoucího práce295,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hanzlickova_op.pdfPosudek oponenta práce146,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hanzlickova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce119,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9039

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.