Název: Adolf Diesterweg - jeho život a vliv na pedagogiku a školu
Další názvy: Adolf Diesterweg - his life and his influence on the pedogogy and the school
Autoři: Vrbová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Wagnerová, Jarmila
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9052
Klíčová slova: Adolf Diesterweg;pedagogika;vyučování;škola;žák;učitel;výchova;vzdělávání;reformní pedagogika;pravidla vyučování;aktivní přístup žáků;vlastní aktivita;podněcování žáků;sebekritika;sebevzdělávání;semináře;celoživotní vzdělávání
Klíčová slova v dalším jazyce: Adolf Diesterweg;pedagogy;teaching;school;student;teacher;education;education reform;rules of teaching;active approach of students;own activity;encouraging of students;self-criticism;self-education;seminars;lifelong learning
Abstrakt: Bakalářská práce "Friedrich Adolph Wilhelm Diesterweg, jeho život a vliv na pedagogiku a školu" se skládá ze dvou částí - z teoretické a praktické části. Na začátku teoretické části je podáno vysvětlení pojmu "pedagogika", který je v práci často používán, následně jsou zmíněny všeobecné dějiny pedagogiky 19. st., a dále je podrobněji rozebrána německá pedagogika a její 3 hlavní představitelé (Herbart, Fröbel a Diesterweg), poté je chronologicky rozebrán Diesterwegův život, jeho působení a díla. V následujících dvou kapitolách je uvedeno Diesterwegovo pozdější působení v určitých zemích a jeho význam. Následující kapitola se týká reformní pedagogiky, na kterou měl Diesterweg velký vliv. Praktická část práce je zaměřena na podrobnou analýzu jeho hlavního díla Wegweiser zur Bildung für deutsche Lehrer, ve kterém jsou vyzdviženy jeho hlavní pedagogické myšlenky. Tímto konáním upozorňoval na problémy při vyučování, které jsou dodnes ještě stále aktuální, a celkově usiloval o změny ve školském systému. V této části jsou uvedeny a podrobně rozebrány jeho jednotlivé zásady a pravidla, které navrhoval. Následující kapitola obsahuje současný pohled veřejnosti na Diesterwegovo pedagogiku.
Abstrakt v dalším jazyce: The Undergraduate Thesis "Friedrich Adolph Wilhelm Diesterweg, his life and his influence on pedagogy and school" consists of two parts - the theoretical one and the practical one. At the beginning of the theoretical part, the term "pedagogy", used repeatedly in the Thesis, is explained. Next, the general history of pedagogy of the 19th century is mentioned and the pedagogical principles in Germany and three main representatives of it (Herbart, Fröbel, Diesterweg) are described in more detail. Diesterweg's life and work are described chronologically. In the next two chapters, Diesterweg's later stay and work in specific countries and its value. The next chapter focuses on reformatory pedagogy that Diesterweg influenced very much. The practical part of the Thesis deals with the detailed analyses of Diesterweg?s major work Wegweiser zur Bildung für deutsche Lehrer that emphasises his main pedagogical ideas. He pointed out the problems occurring during the classes, problems that are still existing nowadays, and he aspired to make changes in the educational system. In this part, his particular principles and rules he suggested are described. The next chapter focuses on current point of view on Diesterweg's pedagogy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Vrbova Veronika.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vrbova_vp.pdfPosudek vedoucího práce183,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vrbova_op.pdfPosudek oponenta práce381,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vrbova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce82,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9052

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.