Title: Adolf Diesterweg - jeho život a vliv na pedagogiku a školu
Other Titles: Adolf Diesterweg - his life and his influence on the pedogogy and the school
Authors: Vrbová, Veronika
Advisor: Wagnerová, Jarmila
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9052
Keywords: Adolf Diesterweg;pedagogika;vyučování;škola;žák;učitel;výchova;vzdělávání;reformní pedagogika;pravidla vyučování;aktivní přístup žáků;vlastní aktivita;podněcování žáků;sebekritika;sebevzdělávání;semináře;celoživotní vzdělávání
Keywords in different language: Adolf Diesterweg;pedagogy;teaching;school;student;teacher;education;education reform;rules of teaching;active approach of students;own activity;encouraging of students;self-criticism;self-education;seminars;lifelong learning
Abstract: Bakalářská práce "Friedrich Adolph Wilhelm Diesterweg, jeho život a vliv na pedagogiku a školu" se skládá ze dvou částí - z teoretické a praktické části. Na začátku teoretické části je podáno vysvětlení pojmu "pedagogika", který je v práci často používán, následně jsou zmíněny všeobecné dějiny pedagogiky 19. st., a dále je podrobněji rozebrána německá pedagogika a její 3 hlavní představitelé (Herbart, Fröbel a Diesterweg), poté je chronologicky rozebrán Diesterwegův život, jeho působení a díla. V následujících dvou kapitolách je uvedeno Diesterwegovo pozdější působení v určitých zemích a jeho význam. Následující kapitola se týká reformní pedagogiky, na kterou měl Diesterweg velký vliv. Praktická část práce je zaměřena na podrobnou analýzu jeho hlavního díla Wegweiser zur Bildung für deutsche Lehrer, ve kterém jsou vyzdviženy jeho hlavní pedagogické myšlenky. Tímto konáním upozorňoval na problémy při vyučování, které jsou dodnes ještě stále aktuální, a celkově usiloval o změny ve školském systému. V této části jsou uvedeny a podrobně rozebrány jeho jednotlivé zásady a pravidla, které navrhoval. Následující kapitola obsahuje současný pohled veřejnosti na Diesterwegovo pedagogiku.
Abstract in different language: The Undergraduate Thesis "Friedrich Adolph Wilhelm Diesterweg, his life and his influence on pedagogy and school" consists of two parts - the theoretical one and the practical one. At the beginning of the theoretical part, the term "pedagogy", used repeatedly in the Thesis, is explained. Next, the general history of pedagogy of the 19th century is mentioned and the pedagogical principles in Germany and three main representatives of it (Herbart, Fröbel, Diesterweg) are described in more detail. Diesterweg's life and work are described chronologically. In the next two chapters, Diesterweg's later stay and work in specific countries and its value. The next chapter focuses on reformatory pedagogy that Diesterweg influenced very much. The practical part of the Thesis deals with the detailed analyses of Diesterweg?s major work Wegweiser zur Bildung für deutsche Lehrer that emphasises his main pedagogical ideas. He pointed out the problems occurring during the classes, problems that are still existing nowadays, and he aspired to make changes in the educational system. In this part, his particular principles and rules he suggested are described. The next chapter focuses on current point of view on Diesterweg's pedagogy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Vrbova Veronika.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
vrbova_vp.pdfPosudek vedoucího práce183,39 kBAdobe PDFView/Open
vrbova_op.pdfPosudek oponenta práce381,98 kBAdobe PDFView/Open
vrbova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce82,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9052

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.