Název: Příspěvek k flóře a vegetaci Hromnického jezírka a okolních výsypek po těžbě kamenečných břidlic
Další názvy: A Case Study of Flora and Vegetation of Hromnicke Lakes and Surroundings Dumps
Autoři: Boltíková, Dagmar
Vedoucí práce/školitel: Chocholoušková, Zdeňka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9133
Klíčová slova: Hromnické jezírko;fytoindikace;kyselina sírová;pyritické břidlice;sukcese
Klíčová slova v dalším jazyce: Hromnicke lakes;fytoindication;sulfuric acid;pyritic slate;succession
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce bylo vypracování druhových soupisů pro zkoumané území a charakteristika vegetace. V teoretické části bylo nejprve charakterizováno vybrané území, dále pak byla zmíněna i jeho historie. Hromnické jezírko je zatopený jámový lom po těžbě kamenečných břidlic. Nachází se u obce Hromnice přibližně 12 km severovýchodně od města Plzeň. Rozlohu s okolím má 12,20 ha. Zatopená plocha jezírka má přibližně 3 ha. Maximální hloubka vody je 18 m. Pod úroveň okolního terénu dosahuje až 50 m, je téměř 200 m dlouhé a přes 130 m široké. Hromnické jezírko bylo vyhlášeno za chráněné území roku 1975. Praktická část bakalářské práce byla zaměřena na vyhodnocení terénních dat. Povrch Hromnického jezírka je tvořen břidlicí. Břidlice obsahuje prvky a soli kyseliny sírové, která snižuje pH prostředí a vody v jezírku. Kyselé prostředí má negativní vliv na vývoj vegetace. Území velmi neochotně zarůstá a na vegetaci vznikají různé anomálie. Jejich výskyt je hlavně na Pinus sylvestris a Betula pendula.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the Bachelor?s work was to work up the generic lists for the examined territory and characteristic of the vegetation. In the theoretical part of the Bachelor?s work the selected area was characterized followed by the history of the area. Hromnice lake is flooded quarry after extraction of shale. The lake is located near the village Hromnice, approximately 12 km northeast from the Pilsen. Area of the lake with its surroundings is 12,20 ha. Flooded area lake is approximately 3 ha. Maximum water depth is 18 m. Hromnice lake reaches the level of the surrounding terrain up to 50 m and it is nearly 200 m long and 130 m wide over. Hromnice lake was declared a protected area in 1975. Practical part of the Bachelor?s work was focused on evaluation of terraneous acquired data. The surface of Hromnice lake is formed of the slate. Slate contains elements and salts of sulfuric acid, which reduces pH of surroundings and water in the lake. An acidic environment has a negative influence on the development of the vegetation. The area can?t easily overgrow and there arise anomalies on the vegetation. There are mainly Pinus sylvestris and Betula pendula.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KBI) / Bachelor´s works (DBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Boltikova_bakalarska_prace.pdfPlný text práce4,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
boltikova v.pdfPosudek vedoucího práce447,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
boltikova o.pdfPosudek oponenta práce895,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
boltikova.pdfPrůběh obhajoby práce163,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9133

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.