Název: Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení
Další názvy: The administration of taxes focused on the procedure of the tax enforcement
Autoři: Lorenc, Jindřich
Vedoucí práce/školitel: Nocar, Josef
Oponent: Vlček, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9172
Klíčová slova: daňové řízení;daňová exekuce;daňový nedoplatek;exekuční titul;exekuční příkaz;daňový subjekt;správce daně;náklady;mezinárodní spolupráce při správě daní;daňový řád
Klíčová slova v dalším jazyce: tax procedure;tax execution;tax enforcement;tax administrator;Tax Procedure Code;executory title;tax debtor;costs;execution order
Abstrakt: Tato diplomová práce zpracovává téma správy daní se zamerením na vymáhací rízení. V diplomové práci zachycuji složitou problematiku vzájemných vztahu úcastníku v rámci danového rízení a zejména v rámci rízení vymáhacího a následne provádených exekucí ve veci danových nedoplatku. Cílem práce je podat širší pohled na danovou exekuci ze strany správce dane a poukázat na zmeny, k nimž došlo od 1. 1. 2011 s nabytím úcinnosti danového rádu. První kapitola je obecným úvodem. Druhá kapitola je venována strucnému historickému exkursu do správy daní a berní exekuce.Tretí a ctvrtá kapitola jsou venovány minulé právní úprave podle zákona o správe daní a poplatku, a to obecnému základu i podrobné úprave vymáhacího rízení. V páté kapitole urcené specifikum danového rádu je popsána platforma, z níž vycházejí další kapitoly venované konkrétním institutum a odvozeným otázkám souvisejícím s touto oblastí. Šestá a sedmá kapitola se podrobne zaobírají vymáháním danových nedoplatku, jednotlivým postupum správce dane pri vymáhání danových nedoplatku jednotlivými zpusoby danové exekuce, je zde poukázáno na problematické body stávající právní úpravy a praxe. Mezinárodní aspekty výkonu rozhodnutí v danovém rízení a podmínky mezinárodní spolupráce jsou popsány v kapitole osmé. Devátá kapitola se pak venuje krátkému záverecnému shrnutí problematiky a nacrtnutí návrhu možných postupu do budoucna.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on analysis of tax procedure specifically on the procedure of the tax enforcement which is a particular issue of law and regulated with special rule. The status of the tax administrator who acts in the tax enforcement as an exacting body as well as a beneficiary body is specific and therefore it is regulated with special rule as well ? Tax Procedure Code. The basic condition for the beginning and the order of a tax enforcement execution is an existence of the enforceable executory title. There are several ways of the tax enforcement and they are enumerative specified, the tax administrator can carry out enforcement by these instruments mentioned by law. Another possibility is to request enforcement at the court or the judicial distrainer. The tax debtor has to pay back payment but also costs of execution are included. The beginning of the tax enformcement is situation when the tax debtor does not pay his payable tax. The tax administrator can appeal tax debtor to pay the debt in an alternative term, but the tax execution can be carry into effect without this call. Before the tax administrator chooses one of the forms of enforcement he has to find out the property of debtor. The purpose of enforcement is fast and effective gap of taxes. The Act No. 280/2009 Coll., Tax Procedure Code, brings to law of tax procedure more accurate taxonomy, modern terminology and more elaborate description of the tax execution. The thesis itself is divided into nine chapters. The first one is more like general preface of the thesis. The second chapter deals with historical context of the tax procedure issue. The third and fourth part are focused on the past legislation, the Act No. 377/1992 Coll., Administration of Taxes and Charges. The content of the fifth chapter is a description of general institutes and basic platforms of Tax Procedure Code. Concrete means of tax enforcement are described in the sixth and seventh chapter in detail. The eight chapter deals with international aspects of tax enforcement and the last part of the thesis includes final recapitulation, reflection and possible proposals for future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kompletni DP.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved,pr. Lorenc.pdfPosudek vedoucího práce48,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op.p. Lorenc.pdfPosudek oponenta práce40,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prot. Lorenc.pdfPrůběh obhajoby práce38,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9172

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.